Učiaca sa komunita

Peter M. Senge vo svojej knižke  Pátádisciplína. Teorie a praxe učící se organizace" Definoval 5 disciplín učiacej sa organizácie. Uvedené znalosti sa dajú aplikovať na každú skupinu  ľudí o počte členov viac ako 1, snažiacu sa optimalizovať svoju činnosť. Namiesto pojmu organizácia budem radšej používať pojem komunita.  

Video YouTubePäť disciplín definovaných Petrom M. Senge:
 1. osobnémajstrovstvo(str. 148) nie je niečo, čo sa dá vlastniť. Je to proces, celoživotná disciplína. Ľudia, ktorí dosiahli vysokú úroveň osobného majstrovstva majú niekoľko spoločných charakteristík :
  • vízia je pre ne skôr naliehavou výzvou, než proste len dobrým nápadom;
  • "súčasnú skutočnosť" považujú skôr za svojho spojenca, než za nepriateľa;
  • vnímajú silu zmeny a skôr s ňou pracujú, než aby jej vzdorovali;
  • sú hlboko zvedavý, oddaní snahe vidieť skutočnosť stále presnejšie a presnejšie;
  • majú pocit spolupatričnosti s inými ľuďmi a aj so životom samým;
  • napriek tomu neobetujú nič zo svojej jedinečnosti;
  • sú súčasťou tvorivého procesu, ktorý síce môžu ovplyvňovať, ktorý ale nemôžu jednostranne kontrolovať;
  • žijú v režime nepretržitého učenia sa;
  • naliehavo si uvedomujú svoju neznalosť, svoju nespôsobilosť, svoje rastové oblasti a napriek tomu majú hlbokú sebadôveru;
  • majú tiež schopnosť odkladať svoje uspokojenie, takže dokážu usilovať sa aj o ciele, ktorým by iní nevenovali pozornosť;
  • dokážu premýšľať o dôsledkoch svojich rozhodnutí pre nasledujúce generácie;
 2. tímovéučenie(str. 228) je o vyladení, keď skupina ľudí funguje ako jeden celok 
  • lepšie vyladenie, zjednocuje smerovanie členov skupiny a harmonizuje sa energia jednotlivcov;
  • nedochádza k veľkým stratám energie;
  • rozvíja sa synergia;
  • jednotlivci pritom neobetujú svoje osobné záujmy v prospech širšej skupinovej vízii;
  • skôr je to tak, že zdielaná vízia sa stáva rozšírením ich osobných vízií;
  • je nutnou podmienkou aby posilnenie právomocí jednotlivcov viedlo k posilneniu celej skupiny;
 3. spoločnávízia(str. 204) nie je nejaká myšlienka, ani nejaká významná myšlienka. 
  • je to skôr sila ľudských sŕdc, sila strhujúca a veľmi mocná;
  • je odpoveďou na otázku, "čo chceme spraviť";
  • môže byť inšpirovaná nejakou myšlienkou, avšak pokiaľ je natoľko pôsobivá aby získala podporu viac než jednej osoby, už nie je abstraktná, ale hmatateľná;
  • ľudia ju začínajú vnímať ako by mala samostatnú existenciu;
  • v ľudských záležitostiach existuje málo tak pôsobivých síl, pokiaľ sa s ňou vôbec nejaká iná vyrovná;
  • vytvára pocit vzájomnosti, ktorý prestupuje celou skupinou, a ich rozmanitým činnostiam vtláčajú znaky jednotnosti;
  • k plodnému učeniu dochádza jedine vtedy, ak ľudia usilujú o dosiahnutie niečoho, na čom im hlboko záleží;
  • zvyšovanie svojej schopnosti tvoriť bude bez zmyslu, pokiaľ nebudeme podnecovaní víziou, ktorú naozaj chceme dosiahnuť;
  • zdielaná vízia je víziou, ktorej je bytostne oddaných veľké množstvo ľudí, pretože je odrazom ich vlastnej osobnej vízie;
 4. mentálnemodely,  (str. 177) hlboké vnútorné predstavy o tom ako funguje svet, predstavy ktorými sa nechávame obmedzovať a držíme sa dobre známych spôsobov myslenia a jednania. To všetko nám bráni v uplatňovaní nových pohľadov v praxi. Odhaľovanie, preverovanie a zlepšovanie vnútorných obrazov toho, ako funguje svet je prísľubom významného prielomu na ceste k vytváraniu učiacich sa skupín.
 5. systémové myslenie  zjednodušuje život tým, že nám pomáha vidieť hlbšie štruktúrne vzorce, ktoré tvoria podložie udalostí a rôznych podrobností
  • Rozpoznávanie kruhu príčinnosti
   • Každý vplyv je súčasne príčinou aj následkom
   • Zo systémovej perspektívy je ľudský činiteľ časťou spätnoväzobného procesu, nestojí mimo tento proces
  • Zodpovednosť za problémy, ktoré vytvára systém, nesú všetci
   • Každý, kto je zapojený do systému, môže prispieť ku zmene systému rovnakým podielom
   • Hľadanie obetných baránkov nikam nevedie
  • Proces
   • s posilňujúcou spätnou väzbou
    • ako môžu malé zmeny narastať
    • seba naplňujúce proroctvo, Pygmalionov efekt, posilňujúci sa kruh, efekt snežnej gule
   • s vyvažujúcou spätnou väzbou
    • poznanie zdrojov rovnováhy a odporu
    • samo-opravná tendencia
   • s časovým oneskorením
  • Rozpoznanie štruktúrnych schém, archetypov, ktorým sú podriadené udalosti
   • Medze rastu
    • Vymedzenie
     • Prebieha posilujúci proces, ktorý by mal prinesť žiadúce výsledky. Vytvára špirálu úspechu, ale súčasne vyvoláva nechcené druhotné následky (ktoré sa prejavujú ako vyvažujúci proces), ktoré nakoniec zbrzdia úspech
    • Riadiaca zásada
     • netlačte na rast, odhaliť a odstrániť faktory obmedzujúce rast
   • Presúvanie bremena
    • Vymedzenie
     • Ľudia obvykle presúvajú bremeno svojich problémov na iné riešenia, ktoré sú zdanlivo mimoriadne účinné. To ale lieči len symptómy, základný problém zostáva nedotknutý. Systém ztráca všetky schopnosti riešiť základný problém, ktoré mal
    • Riadiaca zásada
     • vyvarujte sa symptomatických riešení. riešenie následkov a nie príčin, má krátkodobé prínosy
Comments