Latvijas paraplanieristu festivāla un Paraplānu maršrutlidojumu sacensību


 „Fun cup 2017”


noteikumi

 

 

I Nosaukums, datums, mērķis un vieta:

1.    Pasākuma nosaukums ir Latvijas paraplanieristu festivāls „Fun Cup 2017”, turpmāk – Festivāls.

2.    Festivāls notiks 05.-06.08.2017. (rezerves datumi 12.-13.08.2017.)

 

Sacensību plāns:

05.08.2017.

10.00 Brīfings, starta numuru izloze

11.00-17.00 Vinčošana

19.00 – Brīfings un rezultātu paziņošana

20.00 - … Izklaides programma

 

06.08.2017.

10.00 Brīfings

10.30.-17.00 Vinčošana

18.00 - Brīfings un apbalvošana

 

3.    Festivāla mērķis ir pulcēt paraplanieristus brīvā dabā, lai kopīgi atpūstos, kā arī lidotu ar paraplānu.

4.    Festivāla norises laikā notiek ikgadējās Latvijas mēroga sacensības maršrutlidojumos ar paraplānu – Paraplānu maršrutlidojumu sacensības „FUN CUP 2017”, turpmāk – Sacensības. Kārtība, kādā kvalificēti piloti var piedalīties Sacensībās un kā tiek vērtēts to sniegums ir aprakstīti šajos noteikumos.

5.    Festivāla bāzes nometnes vieta ir Lidlaukā Grīva un lidojumu starta vieta ir Lidlaukā Lociki (koordinates  55°56.5598 26°40.0351), rezerves vieta - Lidlauks Krustpils.

 

II Dalība

1.    Festivālā var piedalīties jebkurš paraplanierists, tā ģimenes locekļi un draugi.

2.    Sacensībās piedalās kvalificēti Latvijas un ārzemju paraplānu piloti. Pilotu kvalifikācijai minimāli ir jāatbilst ParaPro 3 FAI kategorijai vai šai kategorijai atbilstošai Latvijas (B) vai ārzemju licencei, kas ir spēkā Sacensību laikā. Pilotiem ar ParaPro 3 FAI kategoriju vai šai kategorijai atbilstošu Latvijas (B) vai ārzemju licenci, atļauts piedalīties sacensībās sava instruktora vai pieredzējuša pilota tiešā uzraudzībā.

3.    Sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par inventāra atbilstību un lidojuma drošību.

4.    Sacensību dalībniekiem jāprot droši un pārliecinoši startēt no vinčas (gan aktīvās, gan pasīvās) visos sacensībām pieļaujamajos meteoroloģiskajos apstākļos.

5.    Paraplānu piloti, kas nav reģistrējušies Sacensībām, lidojumus var veikt tikai tad, ja neviens Sacensību dalībnieks nav rindā uz vinču (savstarpēji vienojoties ar vinčas operatoru par norēķiniem)

6.    Obligātās prasības Sacensību dalībnieka ekipējumam:

a) lidojamam derīgs un Sacensību dalībnieka kvalifikācijai atbilstošs paraplāns;

b) GPS navigators ar ielādētiem šo Sacensību kontrolpunktiem.

c) darboties spējīga rācija un darboties spējīgs mobilais tālrunis;

d) ķivere;

e) darboties spējīgs rezerves izpletnis;

f) ar "aizsagprotektoru" aprīkota uzkabe un vinčas atkabe.

7.    Kā papildus ekipējums vēlams fotoaparāts.

 

III Lidojumu drošība, lidojumu uzdevumu atcelšana

1. Katrs Sacensību dalībnieks - pilots pats ir atbildīgs par sava lidojuma drošību un riskiem, kurus viņš uzņemas, piedaloties Sacensībās.

2. Sacensības notiek tikai lidojumiem piemērotos laika apstākļos. Jebkuram Sacensību dalībniekam gan pirms lidojuma uzsākšanas, gan lidojuma laikā ir jāizvērtē laika apstākļi un pilota spējas un prasmes tajos uzsākt vai turpināt lidojumu. Iestājoties riskantai meteoroloģiskajai situācijai sacensību laikā, starti tiek uz laiku pārtraukti vai arī Sacensības (konkrētais lidojuma uzdevums) tiek atceltas, par ko Sacensību frekvencē paziņo Sacensību tiesnesis vai jebkurš no Sacensību organizatoriem. Sacensību dalībniekiem pēc šī paziņojuma saņemšanas lidojumi ir jāpārtrauc un jāveic pēc iespējas ātrāka un drošāka nosēšanās.

3. Sacensību diena ir uzskatāma par notikušu, ja attiecīgajā Sacensību dienā ir uzvinčoti vairāk kā puse no attiecīgās Sacensību dienas dalībniekiem.

4. Sacensību dalībniekiem veicot maršrutlidojumus obligāti jāievēro Latvijas un citu valstu gaisa telpu lidošanas ierobežojumi.

5. Sacensību organizatori aicina Sacensību dalībniekus savu iespēju robežās pašiem veikt iespējamo risku apdrošināšanu, kas Sacensību dalībniekam var rasties Sacensību norises laikā.

                                                                                   

IV Dalības maksa

1. Sacensību dalības maksa (izdevumu kompensācija) ir: 10 EUR no katra Sacensību dalībnieka.

2. Sacensību dalības maksa Sacensību dalībniekiem nodrošina sacensību norisi un balvas uzvarētājiem.

3. Viena vinčošanas reize maksā 5 EUR, apmaksa jāveic katras Sacensību dienas beigās.

4. Sacensību dalības maksu pilots ieskaita LPF kontā, reģistrējoties dalībai sacensībās. Sacensību dalības maksa tiek izmantota sacensību izdevumu apmaksai. 

LPF rekvizīti: Biedrība "Latvijas Paraplanierisma Federācija"

Reģ. Nr.: 40008062282

Augusta Deglava iela 126-45,

Rīga, LV-1082
AS SWEDBANK 
LV77HABA0551012413176


Obligāti jānorāda: maksājuma mērķis - dalības maksa FUNCUP2017

 

V Reģistrēšanās un sapulces

1.    Reģistrēšanās Sacensībām notiek līdz 04.08.2017. elektroniski aizpildot pieteikumu un samaksājot dalības naudu.

2.    Sacensībām var reģistrēt arī komandas. Dalībnieku skaits vienā komandā ir 3 (trīs) dalībnieki.

3.    Katrā Sacensību dienā ir vismaz divi regulārie Sacensību brīfingi – rīta un vakara sapulce.

4.    Nepieciešamības gadījumā, sacensību organizatori sasauc Sacensību ārkārtas sapulces. Sacensību sapulces norises laiks tiek paziņots iepriekš (izziņojot mutiski vai rakstiski norādot sapulces laiku sacensību sekretariātā).

 

VI Sacensību uzdevumi

1.    Sacensību dalībniekiem ir jālido pa drošu, katra Sacensību dalībnieka paša izvēlētu, maršrutu, ar ielidošanu sacensību kontrolpunktos vai bez tās.

2.    Sacensību tiesneši rīta brīfingā var noteikt papildus uzdevumus(FunFaktorus), kurus izpildot Sacensību dalībniekiem ir iespēja saņemt Sacensību tiesnešu noteiktus papildus punktus.

 

 

VII Kontrolpunkti

1.    Kontrolpunkts ir cilindrs ar rādiusu 400 m.

2.    Kontrolpunkti ir izvietoti koncentriskos apļos ap startu.

3.    Kontrolpunktu koordinātes nosaka Sacensību organizators.

4.    Kontrolpunktu koordinātes tiks paziņotas 05.08.2017. rīta brīfingā.

5.    Reģistrējoties sacensību pirmajā rīta brīfingā, Sacensību dalībnieki saņem karti un kontrolpunktu sarakstu.

6.    Kontrolpunkts tiek ieskaitīts, ja vismaz viens GPS saglabātais punkts atrodas cilindra iekšpusē.

7.    Kontrolpunktiem ir piešķirtas dažādas vērtības. Tuvākiem ir mazāka vērtība, tālākiem – lielāka. Katra kontrolpunktu vērtība ir norādīta sacensību dalībniekam izsniegtajā kontrolpunktu sarakstā.

8.    Dalībnieku uzdevums ir savākt pēc iespējas lielāku punktu summu.

9.    Katrs kontrolpunkts tiek ieskaitīts tikai vienu reizi. Sacensību dalībnieks drīkst ielidot kontrolpunktos atkārtoti.

 

Piemērs:

 

 

VIII Fun Faktori

1.    Papildus punktus Sacensību laikā var saņemt par:

-       atraktīvo lidošanas tērpu, kas atbilst visiem iepriekšminētajiem drošības noteikumiem (3 punkti);

-       FunFactor uzdevumu izpildi (orientēšanās un GeoCashing) (7 punkti);

-       Atgriešanas uz bāzes nometni ar sabiedrisko transportu vai kājām (3 punkti).

2.    Detalizētāk par FunFactor uzdevumiem tiks paziņots pirmās Sacensību dienas rīta sapulcē.

 

IX Starts

 

1.    Starts notiek ar pasīvo vai aktīvo vinču.

2.    Pirmajā sacensību dienā Sacensību dalībnieki startē izlozes rezultātā noteiktā secībā. Otrajā sacensību dienā, Sacensību dalībnieki startē pirmās Sacensību dienas kārtībai pretējā secībā.

3.    Starta vietā, Sacensību dalībniekiem jāievēro starta tiesnešu norādījumi.

4.    Atkārtotie starti notiek rindas kārtībā, sacensību dalībniekiem veidojot rindu no ķiverēm.

5.    Ja Sacensību laikā vēja stiprums ir lielāks par 7 m/s, starti tiek pārtraukti līdz startam piemērotu laika apstākļu iestāšanās brīdim.

6.    Ja sacensību dalībnieks 2 reizes pēc kārtas nevar nostartēt, viņam jāiet uz rindas beigām.

7.    Ja Sacensību dalībnieks nav gatavs startam vai nav ieradies uz startu savā rindas kārtībā, viņam jāiet uz rindas beigām.

8.    Ja Sacensību dalībnieks starta apstākļus (vēja virziens, stiprums) uzskata par nepiemērotiem, viņš var startu atlikt un doties uz rindas beigām.

9.    Ja Sacensību dalībnieks atliek startu vairāk nekā 2 reizes (skatīt šīs sadaļas 6, 7. un 8. punktu), viņu var diskvalificēt.

 

X Maršruts

 

1.    Lidojuma maršrutu katrs dalībnieks plāno pats atkarībā no savām un paraplāna iespējām, pieredzes, laika apstākļiem, vietas un droša lidojuma apsvērumiem.

2.    Par katru nolidoto pilnu kilometru tiek ieskaitīts 1 punkts (piem., 10,99km = 10 punkti).

3.    Lidojuma rezultāts tiek vērtēts pēc lidojumu GPS ierakstiem. Nolidotais attālums tiek mērīts (taisnā līnijā) no starta cilindra centra līdz tālākajam lidojuma punktam.

4.    Sacensību dalībnieks katrā sacensību dienā drīkst startēt atkārtoti. Sacensību dalībniekam startējot atkārtoti, tiek ieskaitīts tikai attiecīgās sacensību dienas pēdējā lidojuma rezultāts.

 

XI Finišs

 

1.    Drošu un atbilstošu piezemēšanās vietu katrs Sacensību dalībnieks izvēlās patstāvīgi.

2.    Pēc nosēšanās, Sacensību dalībniekam obligāti jāpaziņo retrīva koordinatoram (pa telefonu vai rāciju) par aptuveno nosēšanās vietu, pēc koordinatora aicinājuma nosūtot sms ar precīzām koordinātēm.

3.    Atgriešanos no maršruta uz startu tiek organizēta centralizēti (retrīvs, 0.20 Eur/km).

4.    Ierodoties atpakaļ Festivāla bāzes nometnē, katram Sacensību dalībniekam sava ierašanās obligāti jāpiesaka retrīva koordinatoram.

5.    Dalībniekiem jāierodas atpakaļ Festivāla bāzes nometnē līdz plkst. 19.00. Ja dalībnieks nevēlas vai nevar atgriezties Festivāla bāzes nometnē (piem., dodas mājās, aizlidojis 200 km, utt.), viņam līdz attiecīgās Sacensību dienas plkst. 19:00 obligāti jāinformē par to starta tiesnesis.

 

XII GPS

1.    GPS ieraksti tiek pieņemti sacensību sapulcē noteiktajā laikā un vietā.

2.    Derīgs jebkurš GPS uztvērējs, kas spēj saglabāt maršruta informāciju (ierakstu) un ir formatizēts koordinātu nolasīšanas sistēmā grādi–minūtes–minūšu tūkstošdaļas (hddd°mm.mmm'),

3.    Organizatori nodrošina Garmin USB un seriālos kabeļus un nepieciešamos draiverus.

4.    Pilotiem, kas lieto citus uztvērējus, ir jānodrošina sacensību tiesnesis ar atbilstošu kabeli un iespēju ierakstu nolasīt ar Windows XP datoru caur seriālo vai USB portu.

  

XIII Diskvalifikācija un protesti

     1. Sacensību dalībniekus var diskvalificēt, t. i., aizliegt piedalīties Sacensībās, kā arī anulēt rezultātus:

1) par nesportisku rīcību,
2) par bīstamu rīcību,
3) par Sacensību tiesnešu norādījumu un starta kārtības atkārtotu neievērošanu.

2. Ja Sacensību dalībnieks pamana savu vai tiesnešu kļūdu vai neprecizitāti, par to jāpaziņo laicīgi – pirms rezultātu apkopošanas.

3. Ja Sacensību dalībnieks nav apmierināts ar:
1) savu vērtējumu,
2) citu Sacensību dalībnieku vērtējumu,
3) citu Sacensību dalībnieku rīcību,
viņš drīkst iesniegt protestu Sacensību galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 1 stundu pēc attiecīgo rezultātu paziņošanas. Protesta drošības nauda EUR 15,- par katru protestu. Protesta drošības nauda tiek atdota Sacensību dalībniekam, ja Sacensību galvenais tiesnesis atzīst Sacensību dalībnieka protestu par pamatotu.

4. Strīdus jautājumus izšķir Sacensību galvenais tiesnesis un Sacensību tiesnesis.

 

XIV Rezultāti un apbalvošana

1. Rezultāti tiek aprēķināti pēc rezultātu nodošanas laika beigām un paziņoti Sacensību vakara sapulcē.

2. Apbalvošana notiek pēc abu Sacensību dienu rezultātu aprēķināšanas. Uzvarētājs ir tas Sacensību dalībnieks, kurš sacensību laikā ir ieguvis vislielāko punktu summu.

3. Apbalvoti tiek 3 lielāko punktu skaitu ieguvušie Sacensību dalībnieki un 3 komandas. Komandu pirmo 3 vietu uzvarētāji tiek noskaidroti izlozes veidā, piedaloties tām 3 komandām, kas ieguvušas lielāko punktu skaitu. Pārējās komandas tiek vērtētas pēc iegūto punktu skaita.

 

XV Festivāla organizatori un kontaktpersonas:

Sacensības organizē  klubs ULTRA

Galvenais tiesnesis – Sergejs Samuilovs, tālr. 25545201

Tiesnesis – Olga Zalāne, tālr.  tālr. 29116201

Starta tiesnesis Roberto Smuļko, tālr. 29637858

Retrīvs Andrejs Podoba tālr.25665671