RÚBRIQUES

En aquesta pàgina trobareu els criteris per avaluar les diverses tasques que farem al llarg de la LEAGUE.

Què és una rúbrica?
La rúbrica és una eina utilitzada per a l’avaluació amb la finalitat d’aconseguir una objectivitat més gran. La rúbrica permet mesurar el vostre treball  i també el funcionament del grup durant el procés, les vostres habilitats per treballar de manera cooperativa, etc.

Per cada un dels projectes

 
 EXCEL·LENT
(9-10)
 NOTABLE
(7-8)
 SATISFACTÒRI
(5-6)
 MILLORABLE
(<5)
PRESENTACIONS MULTIMÈDIA (PREZI)- Entrega abans de la data marcada
- Bona presentació 
- Ús d'elements originals i atractius
- Ús d'imatges, videos i altres llenguatges multimèdia
- Capacitat de síntesi i comunicació
- Bons continguts: complets i resumits
- Entrega a la data marcada
- Bona presentació 
- Ús d'imatges, videos i altres llenguatges multimèdia
- Capacitat de síntesi i comunicació
- Bons continguts
- Entrega a la data marcada
- Defectes en algun dels àmbits de la presentació
- Poc ús d'imatges, videos i altres llenguatges multimèdia
- Mancances en el contingut expositiu
 - S'ha entregat fora de termini
- Mala presentació
- No hi ha imatges ni cap recurs multimèdia
- Falten continguts
MURAL- Entrega abans de la data marcada
- Bona presentació
- Ús d'elements originals i atractius
- Ús d'imatges i llenguatge plàstic
- Capacitat de síntesi i comunicació
- Bons continguts: complets i resumits
- Entrega a la data marcada
- Bona presentació
- Ús d'imatges i llenguatge plàstic
- Bons continguts
- Entrega a la data marcada
- Defectes en algun dels àmbits de la presentació
- Poc ús d'imatges o llenguatge plàstic
- Mancances en el contingut expositiu
 - S'ha entregat fora de termini
- Mala presentació (no es compleixen els paràmetres de bona presentació)
- No hi ha imatges ni cap recurs plàstic
- Falten continguts
ARTICLES D'OPINIÓ - Entrega abans de la data marcada
- Bona presentació
- Les tres parts del comentari estan ben estructurades i lligades entre elles
- Hi ha una bona introducció
- Hi ha un bon resum de la proposta
- Hi ha una bona reflexió crítica i aportacions personals
 - Entrega a la data marcada
- Bona presentació 
- Les tres parts del comentari estan força lligades entre elles
- Hi ha introducció
- Hi ha  resum de la proposta
- Hi ha  reflexió crítica
 - Entrega a la data marcada
- Defectes en algun dels àmbits de la presentació
- Les tres parts no estan gaire lligades
- Defectes en el resum, la introducció
-Pobra aportació personal
 - S'ha entregat fora de termini
- Mala presentació
- Falta algun dels apartats demanats
- Els apartats no estan connectats entre ells
- No hi ha aportació personal
MAPA MENTAL- Entrega abans de la data marcada
- Bona presentació (ús d'imatges i colors, bona distribució gràfica, ortografia i caligrafia)
- Tots els continguts presents
- Entrega a la data marcada
- Defectes en algun dels àmbits de presentació (ús d'imatges i colors, bona distribució gràfica, ortografia i caligrafia)
- Tots els continguts presents
- Entrega a la data marcada
- Defectes en algun dels àmbits de la presentació
- No hi són tots els continguts
- S'ha entregat fora de termini
- Mala presentació (no es compleixen els paràmetres de bona presentació)
- Falten molts continguts
MEMÒRIA- Entrega abans de la data marcada
- Bona presentació (portada, imatges, ortografia, puntuació, maquetat)
- Hi són tots els apartats demanats
- Contingut
- Ús de programari específic de tractament de dades si s'escau

- Entrega a la data marcada
- Defectes en algun dels àmbits de presentació 
- Hi són tots els apartats demanats
- Contingut
- Ús de programari específic de tractament de dades si s'escau
- Entrega a la data marcada
- Defectes en algun dels àmbits de presentació 
- Algun dels apartats demanats no estan ben desenvolupats
- Faltes de contingut
- No s'ha usat el programari adequat per tractar les dades
- S'ha entregat fora de termini
- Mala presentació (no es compleixen els paràmetres de bona presentació)
- Falten alguns dels apartats sol·licitats
- No s'han tractat les dades
MAQUETES- Entrega abans de la data marcada
- Bona manufactura (presentació, ús de materials, acabats...)
- ús de materials reciclats
- Compleix perfectament la funció per la que ha estat dissenyada
- És original i tematitzada
- La maqueta té una estructura estable i resistent
- Entrega a la data marcada
- Bona manufactura (presentació, ús de materials, acabats...)
- La maqueta té una estructura estable i resistent
- S'han usat elements reciclats
Compleix la majoria de les funcions per a la que ha estat dissenyada
- Entrega a la data marcada
- Manufactura acceptable 
- Compleix alguna de les funcions previstes
- No s'han usat elements reciclats
- S'ha entregat fora de termini
- Mala manufactura
- No compleix cap de les funcions previstes
- No s'han usat elements reciclats
AUTOAVALUACIÓ
COAVALUACIÓ
- He/ha complert amb el que ha acordat l'equip
- He/ha estat part proactiva del grup
- He
/ha complert amb les tasques que se m'han assignat
- He/ha mostrat interés en el projecte
- He/ha ofert una visió crítica, ambiciosa, exigent.
-He/ha volgut anar a màxims
- He/ha assistit a totes les sessions

- He/ha complert amb el que ha acordat l'equip
- He/ha estat part activa del grup
- He
/ha complert amb les tasques que se m'han assignat
-He/ha assistit a totes les sessions

- No he/ha complert amb tot el que ha acordat l'equip
- He/ha estat part activa del grup
- He
/ha complert irregularment amb les tasques que se m'han assignat
- No He/ha assistit a totes les sessions
- No he/ha complert amb tot el que ha acordat l'equip
- He/ha estat part passiva del grup
- No he/ha complert amb les tasques que se m'han assignat
- No he/ha assistit a totes les sessions
 POST BLOG - He/ha penjat el POST abans de termini
- Inclou elements innovadors i realment amplia el contingut treballat durant el RONDO
- Fas/fa servir diversos elements multimèdia: vincles a videos, imatges, arxius adjunts...
- Inclou elements crítics o de reflexió personal
  - He/ha penjat el POST abans de termini
- Inclou elements innovadors 
- Fas/fa servir algun element multimèdia: vincles a videos, imatges, arxius adjunts...
- Inclou elements crítics o de reflexió personal
  - He/ha penjat el POST just en el termini pactat
- Fas/fa servir algun element multimèdia: vincles a videos, imatges, arxius adjunts...

  - He/ha penjat el POST després de termini
- No inclou elements innovadors i/o no amplia el contingut treballat durant el RONDO
- Únicament és una entrada de text


Comments