WELCOME TO THE JUNGLE


Laskar Sanjaya on the Web 

I

Warning

 

Website ini meroepaken kepoenjaan tjah-tjah djebolan XI.IS.2 atawa Iblis DOegem atawa Laskar Sandjaja. Moengkin anda jang memboeka daripada ini website, tahoe mengenai daripada kami, tapi pasti ada jang tidak tahoe daripada kami. Djadi, djika anda memang ingin tahoe daripada kami, maka anda haroes mengklik daripada di bawah ini dan kami oetjapken

 

Soemonggo

Dan djikalaoe anda tidak ingin tahoe daripada kami, maka silaken

 

Out