Department of Plant Science

ยินดีต้อนรับสู่แผนกพืชศาสตร์

 

บุคลากร
นางอุษา  บุญยะกาพิมพ์  
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกพืชศาสตร์

นางกนกกาาญจน์  เวชศิลป์  
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการพิเศษ


นายวันชัย  ศิริวฒนากุล  
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการพิเศษ

นายจีรวัฒน์ ภู่บัวเผื่อน
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทนา ภู่บัวเผื่อน
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการพิเศษ
นายขวัญกล้า ประทุมรัตน์ 
ตำแหน่ง:พนักงานราชการ
นางสาว ณัฐธภา สิงห์พลับ
ตำแหน่ง:ครูผู้ช่วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร เกษตรศาสตร์
    
    ระดับปวช.
  • เกษตรกรรม : สาขาพืชศาสตร์
    ระดับปวส.
  • พืชศาสตร์ : สาขาพืชสวน

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ที่

รหัสกลุ่ม

ระดับชั้น

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

1

60250101

ปวช.1/1

เกษตรศาสตร์

เกษตรกรรม

พืชศาสตร์

10

11

21

2

59252101

ปวช.2/1

เกษตรศาสตร์

เกษตรกรรม

พืชศาสตร์

8

16

24

3

58250101

ปวช.3/1

เกษตรศาสตร์

เกษตรกรรม

พืชศาสตร์

7

7

14

4

60350201

ปวส.1/1

เกษตรศาสตร์

พืชศาสตร์

พืชสวน

15

7

22

5

59350201

ปวส.2/1

เกษตรศาสตร์

พืชศาสตร์

พืชสวน

5

6

11

6

60450201

ปวส. ทั้งหมด

เกษตรกรรม

เทคโนโลยีการผลิตพืช

พืชไร่

2

5

7

7

60450202

ปวส. ทั้งหมด

เกษตรกรรม

เทคโนโลยีการผลิตพืช

พืชสวน

10

11

21

8

59450201

ปวส. ทั้งหมด

เกษตรกรรม

เทคโนโลยีการผลิตพืช

พืชไร่

9

2

11

9

59450202

ปวส. ทั้งหมด

เกษตรกรรม

เทคโนโลยีการผลิตพืช

พืชสวน

5

2

7

รวม

71

67

138

แสดงความคิดเห็น...........