Activities‎ > ‎

งานเกษียณอายุราชการ ศ. ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ

posted Oct 1, 2015, 1:00 AM by Languagecentre SWU   [ updated Oct 1, 2015, 1:06 AM ]
วันที่ 30 กันยายน 2558 ศูนย์ภาษาได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับ สนุน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึง ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Comments