Activities

Teachers' Activities
โครงการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (SWU-SET)

posted Oct 14, 2015, 8:37 AM by Languagecentre SWUวันที่ 12-14 ตุลาคม 2558 ศูนย์ภาษาได้จัดสัมมนาการmappingข้อสอบโดย ผศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร สถาบันภาษา จุฬา และ การวิเคราะห์ข้อสอบโดย รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ จากสำนักทดสอบ มศว ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงที่ช่วยให้ข้อสอบมาตรฐานที่ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการที่มีคุณภาพและใกล้สำเร็จ


งานเกษียณอายุราชการ ศ. ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ

posted Oct 1, 2015, 1:00 AM by Languagecentre SWU   [ updated Oct 1, 2015, 1:06 AM ]

วันที่ 30 กันยายน 2558 ศูนย์ภาษาได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับ สนุน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึง ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ 3 กันยายน 2558 (11th Anniversary SWUIC)

posted Sep 2, 2015, 8:21 PM by Languagecentre SWU   [ updated Sep 6, 2015, 9:26 PM ]


คณาจารย์ศูนย์ภาษาเข้าร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติครบรอบ 11 ปี ณ วันที่ 3 กันยายน 2558


Closing Ceremony English Training Course "Building Awareness on Modern Pedagogy"

posted Aug 3, 2015, 9:45 AM by Languagecentre SWU   [ updated Aug 2, 2017, 5:37 AM ]วันที่ 22 พ.ค. 2558 ศูนย์ภาษาได้จัดพิธีการปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับอาจารย์จากประเทศภูฏานรุ่นที่ 2 ที่บ้านสวนอโศก ถ.สุขุมวิท 21 โดยมีหัวหน้าศูนย์ภาษา อ. ธนากร ทองประยูร เป็นผู้กล่าวปิดโครงการในครั้งนี้ 


โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจ

posted Aug 3, 2014, 10:54 AM by Languagecentre SWU

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จัดโครงการบริการวิชาการอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจ
 
เมื่อวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จัดโครงการบริการวิชาการในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง และห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมีวิทยากรผู้บรรยายจากศูนย์ภาษา (สาขาภาษานานาชาติ) รวม 5 คน ได้แก่ อาจารย์ทัณฑิกา หวัง, อาจารย์กริช ราชประสิทธิ์, อาจารย์ปนัดดา ประทุมรัตน์, อาจารย์เกรียงไกร วรรธนะเลาหะ และอาจารย์ชลิดา เจนนพกาญจน์ โครงการอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน


1-7 of 7