News‎ > ‎

รายชื่อนิสิตเข้าสอบ SWU-SET 5 วันที่ 22 เมษายน 2560

posted Apr 18, 2017, 12:06 AM by Languagecentre SWU   [ updated Apr 18, 2017, 12:09 AM ]


ประกาศรายชื่อสอบ SWU-SET ครั้งที่ 5 วันที่ 22 เมษายน 2560


ขอให้นิสิตผู้เข้าสอบ SWU-SET ครั้งที่ 4 ให้ตรวจสอบสถานที่สอบ เวลาสอบ และให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเข้าสอบอย่างเคร่งครัด ตามไฟล์ที่แนบมาให้

ข้อสอบ SWU-SET แบ่งเป็น 5 ส่วน ส่วนละ 20 ข้อ: Listening, Vocabulary, Usage & Functional Language, Structure, Reading และใช้เวลาในการทำข้อสอบเป็นระยะเวลา 3 ชม.


1. ให้นิสิตใช้ รหัสนิสิต เป็นหลักในการค้นหาห้องสอบและการเข้าห้องสอบ

2. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่สอบภายหลัง (เก็บตก) ให้เข้าสอบที่ห้อง 1001 อาคาร 35 ประสานมิตรเท่านั้น

3. นิสิตที่ไม่ปรากฎชื่อและห้องสอบให้ไปสอบที่ห้อง 1001 อาคาร 35 ประสานมิตร

4. นิสิตที่องครักษ์ที่ไม่ปรากฎชื่อและห้องสอบให้ไปสอบที่ห้อง 201 อาคารเรียนรวม องครักษ์


ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ

ĉ
Languagecentre SWU,
Apr 18, 2017, 12:07 AM
Ĉ
Languagecentre SWU,
Apr 18, 2017, 12:06 AM
Comments