News‎ > ‎

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอยกเว้นการเรียน วิชา SWU121-122 (Exemption)

posted Sep 14, 2017, 1:03 AM by Languagecentre SWU   [ updated Sep 14, 2017, 1:09 AM ]
นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่ผ่านการอนุมัติการยื่นขอยกเว้นการเรียน วิชา SWU121-122 (Exemption) ปีการศึกษา 2560   ตามเอกสารคะแนนที่แนบการขอยื่นยกเว้นการเรียน SWU121-122