Windmolens Olst-Wijhe


Inhoudsopgave van deze pagina
>Verslag gebiedsatelier 11 juni in Wijhe
>Uitnodiging informatieavond 12 september
>Kom naar een gebiedsatelier, oproep


Verslag gebiedsateliers. In juni 2018 heeft de gemeente Olst-Wijhe drie gebiedsateliers georganiseerd voor haar Energievisie. Een aantal inwoners uit Windesheim heeft het gebiedsatelier op 11 juni in Wijhe bijgewoond. Het verslag staat nu op de website van Olst-Wijhe, klik hier 


UITNODIGING 

12 september 2018  voorlichtingsbijeenkomst in Windesheim over plannen Olst-Wijhe

U heeft vast wel gehoord dat de gemeente Olst-Wijhe aan een Energievisie werkt. Deze visie gaat over de grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie binnen de gemeentegrenzen van Olst-Wijhe. Inwoners van de gemeente zijn vanaf het begin af aan betrokken bij de visie. Er zijn allerlei bijeenkomsten georganiseerd, waaronder de gebiedsateliers in juni en een avond over de resultaten van het milieuonderzoek. De milieueffectrapportage (MER) geeft een beeld van de effecten van windmolens en zonnevelden in de vijf onderzoeksgebieden. Op dit moment wordt de visie geschreven.

Een van de onderzoeksgebieden voor windmolens ligt bij Herxen, aan de grens met Windesheim. Plaatselijk Belang Windesheim en omstreken heeft de gemeente Olst-Wijhe uitgenodigd om toe te lichten wat de Energievisie is en wat de effecten kunnen zijn voor Windesheim. Op woensdagavond 12 september 2018 zal er een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden. Inwoners van Windesheim, Laag Zuthem, Lierderholthuis, Herxen en andere belangstellenden zijn van harte welkom op deze avond. De avond vindt plaats in Dorpshuis De Molenkamp, Geert Grooteweg 21 in Windesheim.

Noteer 12 september alvast in uw agenda!


Kom naar een gebiedsatelier

Windturbines rond Windesheim 
De gemeente Zwolle heeft in het coaltieakkoord 25-5-2018 besloten om voor de bouw van windmolens de focus te leggen op het gebied van Tolhuislanden. Daarmee lijkt voor veel Windesheimers de kou uit de lucht. Niets is minder waar.

Olst-Wijhe en windmolenplannen
Olst-Wijhe heeft 28 mei haar voorlopige plannen en de MER rapportage  gepresenteerd waarbij locaties voor windturbines op de zuidflank van Windesheim zijn ingetekend: in het gebied bij het fietspad naar de Soestwetering en aan de oostkant van de Soestwetering. Het gebied heeft de naam van Herxen gekregen, maar ligt dichterbij Windesheim. Als de plannen doorgaan zullen Windesheimers niet alleen hun horizon zien veranderen maar ook overlast gaan krijgen van slagschaduw en geluid. Hiermee zet Wijhe haar problemen op de stoep van Windesheim. 

 

Windmolens 160 meter hoog onder Windesheim ter hoogte van Signaleringsbord overstekend wild

Windmolens 
Er zijn kaarten gemaakt met de plekken waar windmolens kunnen komen. Het gaat om molens van 120 meter masthoogte en 180 meter tiphoogte (groene stippen) en van 160 meter masthoogte en 240 meter tiphoogte (blauwe stippen), met verlichting.
Ter vergelijking: de pijpen van de IJsselcentrale reikten 120 meter hoog. Om de maximale milieueffecten te berekenen zijn op alle plekken alle variaties ingetekend dus de 180 en de 240 meter hoogte op één plek. De definitieve keuzes moeten nog worden gemaakt in de gebiedsateliers.

Klik voor vergroting op de afbeelding of klik hier 

Om een indruk te krijgen hoe je de windmolens kunt zien zijn op 2 locaties "camera-impressies" gedaan: vanaf de Veldweg in Windesheim (punt 2) en vanaf de spoorwegovergang in Herxen (punt 4) waarmee je door het oog van de camera naar alle windrichtingen in het landschap kunt kijken. 
Visualisaties van windmolens van 120 m 
Visualisaties van windmolens van 160 m 

Kanttekeningen bij de visualisatie
De dichtstbijzijnde molen in de serie van 180 meter staat op c. 400 meter van het laatste huis aan de Veldweg. Ook als je kijkt naar de 3 windmolens van 240 meter ten oosten van de Soestwetering (afstand 1400 - 1540 - 1950 meter) dan zijn dit volgens de visualisatie locatie 2 aan de Veldweg iele streepjes achter een lantarenpaal en een schuur. De windmolens in Marle zijn geheel niet zichtbaar vanaf de locatie 2. De praktijk zal anders zijn want in dit open gebied zullen de windmolens heel dominant zichtbaar zijn. Weer ter vergelijking: vanaf locatie Veldweg meet de afstand naar de IJsselcentrale 2900 meter, terwijl die een pijphoogte had van 120 meter die van veraf zichtbaar was. Vanaf de locatie 5 Hogestraat Wapenveld is geen enkele windmolen zichtbaar. Men heeft het perspectief zo gekozen dat de windmolens wegvallen achter een boerderij. Als dat uit onwetendheid is gedaan dan is dat niet professioneel. Als het bewust is gedaan dan is er sprake van misleiding. Zo gaan we toch niet met elkaar om. 

Geluid
Windesheim krijgt veel last van de beoogde windparken. De molens geven een constant laag brommend geluid dat zich laat vergelijken met een laagvliegend vliegtuig. Het geluid zal dag en nacht hoorbaar zijn. Daarnaast hebben de bewoners ook last van het geluid van de N337 en de treinen. De feitelijke geluidsoverlast is veel groter dan de 47 dB en de beleving zal voor sommige mensen intens zijn.Dat is niet zo netjes,  buurman! Wijhe heeft dit in een kaartbeeld weergegeven. Zo'n 21 woningen in het gebied  krijgen last van 47dB en 146 woningen van 42 dB bij de variant 180 meter hoge windmolens. Bij de variant 240 meter hoge molens hebben 6 woningen aan de Gravenweg last van geluid. Zie kaartje hieronder. 

 
 
Klik
hier voor het volledige document Geluid en Slagschaduw, gebied B1

Slagschaduw
Windmolens te dichtbij woningen geven bij een lage zonnestand een slagschaduw die tot in de huiskamer reikt. Vergelijk het dat je huiskamer om de seconde in het zonlicht of in de schemer staat. Een krant lezen is er bij winterdag tegen zonsondergang niet meer bij. Hieronder de reikwijdte van de slagschaduw.

 
 
Klik hier voor het volledige document Geluid en Slagschaduw, gebied B1

Obstakelverlichting
Windturbines voeren een wit en rood licht. Ze zijn dat verplicht op grond van internationale luchtvaarteisen. De knipperende lichten zijn in onze donkere landelijke omgeving niet alleen onrustig maar kunnen als heel hinderlijk worden ervaren. Vergelijk het met kermisattracties.    

Natuur en landschap
Gemeente Wijhe heeft bij het zoeken naar zoeklocaties rekening gehouden met een aantal factoren. Maar er is geen afwegingskader vastgesteld waarin natuur, landschap, erfgoed en leefomgeving worden meegewogen bij een verantwoorde plaats voor het bouwen van windturbines. Gemeente Wijhe laat daar mee zien dat ze geen integrale visie heeft op haar omgeving.
Een belangrijk en waardevol weidevogelgebied is de Lierderbroek waar vele kritische soorten weidevogels broeden. Dit gebied ligt in het NatuurNetwerkNederland (NNN)  dat volgens eigen en provinciale regelgeving uitsluitingsgebied voor windmolens is (zie kaartjes hieronder) . Wijhe is zelfs van plan ondanks de NNN status om hier 240 m.(tiphoogte) hoge windturbines te plaatsen. Hoe kan het dat een gemeente zich blind staart op het bereiken van haar energiedoelen en alle andere waardevolle elementen negeert. 
Het bovenstaande geldt ook voor 2 van de 4 geplande windmolens van 180 m. (tiphoogte)  bij de rand van Windesheim. De twee oostelijke windmolens liggen in hetzelfde NNN gebied 


  

Bron kaart: Omgevingsvisie Overijssel 2017

Harde belemmeringen 
Voor de windmolen die tegen Windesheim aanschuurt geldt een afstand van tenminste 500 meter bij aaneengesloten woningbouw. Nu is de afstand op c. 400 meter afstand van de aaneengesloten bewoning ingetekend.  

Bij de 2 westelijke windmolens zijn kanttekeningen te plaatsen. Zo loopt er door het gebied een dubbel gasleidingnet van de Gasunie dat niet is ingetekend op de kaarten! Toch moet er gerekend worden dat op een afstand van minstens 180 meter gebouwd mag worden volgens de regels van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het NNN. De gemeente Wijhe stelt in haar Koersdocument  grootschalige duurzameenergie Olst-Wijhe dat Natura 2000 en NatuurNetwerkNederland gebieden niet geschikt zijn voor de plaatsing van windturbines en dus als een harde belemmering worden behandeld. In de provinciale Omgevingsvisie Overijssel is het gebied ten oosten van de Soestwetering aangemerkt als NNN gebied. (zie kaartje). Daarmee staan de 3 windmolens van 240 meter en de 2 oostelijke  van 180 meter op terrein dat de provincie bestempelt als uitsluitingsgebied voor windenergie. Desondanks wil de gemeente Wijhe in haar Advies over wet- en regelgeving windenergieOlst-Wijhe een uitzondering maken en stelt een ecologisch onderzoek voor waardoor het wel mogelijk zou zijn om hier windmolens te plaatsen. De gemeente Wijhe houdt zich niet aan haar eigen spelregels. 
Zo gaan goede buren niet met elkaar om!   

Gebiedsateliers
Laat in ieder geval als Windesheimer van je horen en geef je op voor een sessie van een gebiedsatelier. Deze worden gehouden op 5 juni in Olst, 11 juni in Wijhe  of 12 juni 2018  in Veessen. Opgave bij:   duurzame.energie@olst-wijhe.nl

  Comments