HỌC PHẦN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN

Có phải bạn chưa tự tin hoàn toàn vào kỹ năng Ngữ pháp Anh Văn của bạn? Và mỗi khi nói hoặc viết một câu tiếng Anh bạn cảm thấy lo lắng rằng bạn viết câu đó đúng hay sai? Đặc biệt trong thời đại @ hiện nay, nói tiếng Anh không những cần phải đúng mà còn dễ thương và dễ nghe nữa? Bạn có nghĩ là mình sẽ bị lạc hậu không? Đừng lo, đến với chương trình học ngữ pháp tiếng Anh căn bản tại LAMVU&FRIENDS ONLINE ENGLISH CLASS bạn sẽ nhanh chóng lấy lại tự tin và cảm giác thật thoải mái và tự tin khi nói tiếng Anh. Đừng chần chừ, hãy học ngay hôm nay.


HỌC PHẦN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN I

 Bài

 Tựa đề tiếng Anh

 Tựa đề tiếng Việt

 1 Introduction to English sentence building
Giới thiệu cách viết câu tiếng Anh
 2 Present simple and continuous tense
 Thì hiện tại đơn và thì tiếp diễn
 3 Present tense and
be going to for future
 Thì hiện tại và cấu trúc Be going to cho các cách nói tương lai
 4 Modal verbs can, may, must Động từ khiếm khuyết Can, May, Must
 5 Past simple and continuous tense Thì quá khứ đơn và thì tiếp diễn
 6 Present perfect simple and continuous tense Thì hiện tại hoàn thành đơn và thì tiếp diễn
 7 Past perfect simple and continuous tense
 Thì quá khứ hoàn thành đơn và thì tiếp diễn
 8 Future simple and continuous tense Thì tương lai đơn và thì tiếp diễn
 9 Future perfect simple and continuous tense Thì tương lai hoàn thành đơn và thì tiếp diễn
 10 Irregular verbs Động từ bất qui tắc

HỌC PHẦN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN II


 

Bài

 

Tựa đề tiếng Anh

 

Tựa đề tiếng Việt

 1 Passive voiceCâu bị động
 2 Imperative  Câu mệnh lệnh
 3 Conditional Câu điều kiện
 4 Infinitive and gerund Động từ nguyên mẫu và động từ thêm - ing
 5 If Clauses
 Mệnh đề Nếu
 6 Time clauses Mệnh đề thời gian
 7Relative Clauses
 Mệnh đề quan hệ
 8 Direct and indirect object Tân ngữ trực tiếp và dán tiếp
 9 Indirect question Câu hỏi không trực tiếp
 10 Reported (indirect) speech
 Câu gián tiếp ( tường thuật )
   

Comments