Thông tư 30/2009/TT-BGD&ĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông

Số tư liệu: 30/2009/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 22-10-2009
Tệp đính kèm: fwdcucnhagiaoguianhngoc.zip

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp
giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTr VBQPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Công báo;
- Kiểm toán nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT, Cục NGCBQLCSGD; Vụ PC.
 Tải bản đầy đủ tại đây
 
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Vinh Hiển

Các Thông tư,NĐ khác

Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên GV

Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT về quy chế đánh giá xếp loại học sinh

Quyết định 51/2008/QĐ-BGDĐT về việc sửa đổi bổ sung một số điều...

Thông tư 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT về tiêu chuẩn bàn ghế

Nghị định 31/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi một số điều của luật GD

Thông tư 97/2010/TT-BTC về chế độ công tác phí...........................

Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên..


Comments