Francesc Collado, Departament de Valencià: llengua i literatura

Orientacions generals
1.- En aquesta pàgina, pares, mares i tutors dels alumnes de Francesc Collado Soler poden conéixer i seguir la marxa acadèmica dels seus fills. Cliqueu a la barra lateral en el curs corresponent i n'obtindreu la informació desitjada.

2.- Podeu també posar-vos en contacte amb el professor per ampliar-ne informació sobre els vostres fills, la programació d'aula, els mínims exigits, etc.

Contacteu amb mi:
3.- Demaneu cita prèvia al telèfon de l'Institut: telefon La Moreria: 963593022
o bé envieu un email a la meua adreça email: fcolladosoler@gmail.com.

4.- No oblideu identificar-vos com a pare, mare o tutors d'algun alumne/a meu/a: digueu-me el nom, curs i grup del vostre fill/a

Horari d'atenció als pares: Dimecres 11:45 h

Llençol de seguiment del grup: dia a dia
Quan cliqueu en un grup de la columna de l'esquerra us apareixerà un llençol en forma de taula amb els noms dels alumnes en una columna inicial i succesives columnes amb informació diària del treball realitzat en classe i les puntuacions obtingudes. Teniu en compte que no puc posar totes les anotacions que caldria en lletra - es faria interminable- per tant el que faig és posar positius o negatius segons el treball desenvolupat per l'alumne. Faig referència en la capçalera, al dia, de tant en tant, i també al tipus de treball realitzat o, de vegades a l'actitud o comportaments observats. Per exemple " practic-e1" vol dir exercici pràctic elemental 1. "Dictat-f" vol dir faltes comeses en un dictat. "Unitat-1" vol dir examen escrit de la unitat 1. "Oral-1a" vol dir control oral de la primera avaluació... I així més i més coses.
Horari escolar de F. Collado

 

Dl

Dm

Dx

Dj

Dv

10:20

 

1oi

1esoB

la

2batA

11:45

2batA

1batA

Ap

1oi

4tmi

12:40

 

2oi

1batB

2oi

1batA

13:35

1esoB

2batA

G

1batA

1batB

14:30

1batB

La

tut

 

 

15:30

 

 

rd

1esoB

 

16:25

 

 

 

G

 

 abreviatures

1oi                 1reso optativa instrumental valencià

2oi                 2neso optativa instrumental valencià

1esoB            1r eso valencià llenguia i literatura

4tmi               4t treball monografic d’investigació

1batA             1r batxillerat A valencia llengua i literatura

1batB             1r batxillerat B valencià llengua i literatura

2batA             2n batxillerat A valencià llengua i literatura

G                   guàrdia

La                  lectives autoritzades, estudi 1r batxillerat

Tut                 tutoria 1r batxillerat A

Rd                 reunió departament didàctic de valencià

Normes i puntuacions de les activitats, exercicis, examens, lectures, comportament, assistència...:

1. Quadern i material. L'alumnat ha de dur un quadern amb fulls intercanviables (carpesà) din A4 d'una línia. Un boli blau o negre per treballar i un boli roig per corregir. El professor demanarà almenys una vegada per avaluació el quadern. segons la presentació, correcció, completació, ordenació etc, dels exercicis puntuarà sobre un màxim de 5 punts per avaluació. No presentació = 1 negatiu
2. Els exercicis que es demanaran diàriament per a fer en l'aula o bé en casa puntuaran sobre un màxim d'un punt. No presentació = 1 negatiu.

3. Lectures. Són obligatòries 3 lectures (1 per avaluació), a triar d'una llista que oferirà el professor. Caldrà fer un control oral per lectura que puntuarà sobre màxim de 10 punts. I un treball sobre la lectura que puntuarà sobre un màxim de 5 punts. L'alumne que no faça el control oral i el treball sobre la lectura obligatòria no podrà ser avaluat suficient i haurà de ser recuperada a la següent avaluació i/o abans d'acabar el curs escolar. Fer la lectura i el control corresponent és condició indispensable -però no suficient- per aprovar.

4. Hi haurà un control escrit obligatori per cada unitat realitzada del llibre de text. Puntuarà sobre un màxim de 10 punts. Els controls escrits no realitzats caldrà recuperar-los en la següent avaluació i, en tot cas abans de la fi del curs escolar. 

5. Assistència. Cal justificar les faltes d'assistència. Una falta no justificada comportarà 1 punt negatiu. Tres retards no justificats a classe comporta 1 negatiu. Les faltes justificades no dispensen del deure de presentar els exercicis demanats.

6. Actitud, comportament, atenció, correcció, cortesia, urbanitat, higiene... seran valorats positivament o negativament en l'aula. Amb un màxim de 5 punts per avaluació.

7. En la taula corresponent a cada grup constarà diàriament els positius i negatius obtinguts pels alumnes, així com el resultat dels exercicis, controls i activitats diverses: dictats, lectures en veu alta, proves multimedia en la sala d'ordinadors, etc. 

8. Cada avaluació se sumaran els punts obtinguts i, mitjançant uns càlculs estadístics basats en les mitjanes ponderades, la variança i les correccions oportunes amb el coheficient d'interpretació s'obtindrà la nota de cada avaluació (màxim 10 punts).
 

ĉ
francesc collado,
21 de set. 2009, 10:10
ĉ
francesc collado,
21 de set. 2009, 10:10
ĉ
francesc collado,
21 de set. 2009, 10:10
ĉ
francesc collado,
21 de set. 2009, 10:10
Comments