คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษา วิเคราะห์  โครงสร้างของโลก แผ่นเปลือกโลก การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก และผลของการเคลื่อนที่กระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค้ง