Kwõruwainene ñan Naan! - Welcome to Naan!


jipede ilaḷ bwe kwõn bõke tũkjinede eo - click below to get the dictionary

ñan ro rej kõjerbal Apple Mac

Elaññe ebaj jaje peḷḷọk Word file ṇe aṃ, kwõn ṃõk etal ñan Microsoft Download Center bwe kwõn ejaak Open XML File Format Converter for Mac ñan kakõṃanṃan Apple Mac ṇe nejũṃ. Ejjeḷọk oṇean.

For those using Apple Mac

If your Word file does not open, please go to Microsoft Download Center so that you can set up Open XML File Format Converter for Mac as an update on your Mac. It is free.
Ċ
Nik Willson,
Dec 29, 2013, 1:39 PM
ĉ
Nik Willson,
Aug 1, 2014, 12:11 AM