Danieliaus knyga

Nebukadnecaro sapno aiškinimas (2:31-45 )

 

 Babilonas

 

 Persija


 

 Graikija

 

 

   Romos imperija

  

 ,, Paskutinė Romos imperijos forma " 

     Antrasis Kristaus atėjimas.

<< O anų karalių dienomis dangaus Dievas įkurs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta; ši karalystė nebus perduota kitai tautai. Ji sutrupins į šipulius visas anas karalystes ir padarys joms galą, o pati tvers amžinai, kaip tavo regėtasis akmuo, atkirstas nuo kalno ne žmogaus rankomis, sutrupino į šipulius geležį, žalvarį, molį, sidabrą ir auksą. Didysis Dievas parodė karaliui, kas įvyks ateityje. Sapnas yra tikras, ir jo aiškinimas tikras.>> ( Danieliaus 2:44-45)

 

Keturių žvėrių regėjimas 
( Danieliaus 7)

 

Babilonas 606 - 536 a.pr.kr.

 

 Persija   536 - 332 a.pr.kr.


  Graikija  332 - 246 a.pr.kr.


 Romos imperija  146 a.pr.kr. - ?  

 

                            << ,,Ketvirtasis žvėris reiškia, kad bus ketvirtoji karalystė
žemėje, besiskirianti nuo visų kitų karalysčių; ji prarys visą žemę, sutryps ją ir sudaužys į šipulius. O dešimt ragų reiškia, kad iš šios karalystės iškils dešimt karalių, o po jų ateis dar vienas. Šis skirsis nuo ankstesniūjų ir sumuš tris karalius. Žodžiais jis įžeis Aukščiausiąjį ir neduos ramybės Aukščiausiojo šventiesiems, ir užsimojęs pakeisti švenčių dienas ir Įstatymą. Jie bus atiduoti jam į rankas vienam laikotarpiui, dviem laikotarpiams ir pusei laikotarpio. Tuomet teismas sės posėdžiauti, ir jo valdžia bus atimta. Karalystė, valdžia ir didybė visų karalysčių po dangumi bus atiduota Aukščiausiojo šventiesiems. Jų karalystė bus amžina karalystė, ir visos valdžios jiems tarnaus ir paklus.>> ( Danieliaus 7:23-25)

**********************************************************************************************

 Babilono karalystę užkariavo Persai ir tai įvyko Babilone.

Persijos karalystę užkariavo Graikai ir tai įvyko Babilone.

Graikijos karalystę nugalėjo Roma ir tai įvyko Babilone.

Romos imperija žlugo, ir jos likučius sutriuškino Germanų gentys. Tai kurgi šiuo metu randasi anot Danieliaus pranašystės ,, geležies ir molio karalystė ( statulos pėdos pirštai - Danieliaus 2:41-43 ), kuri bus sunaikinta ne žmogaus rankomis ?

Kitoje Biblijos vietoje ši karalystė dar yra vadinama << ,,Didžioji Babelė, ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina." >> ( Apr 17:5 )

 

Šiandien Europos Sąjungoje yra:
 

 Berlyne, Pergamo muziejuje stovi Babilono ( Ištar ) vartai. Dar jie yra vadinami - ,,vartai į pragarą" ( tai yra originalas )


 

 

 

Tame pačiame muziejuje stovi altorius iš Pergamo.

( tai yra originalas )

<< Pergamo Bažnyčios angelui rašyk: ... aš žinau kur tu gyveni - ten, kur šėtono sostas >>

( Apr 2:12-13 )

Šį  Pergamono altorių aptiko vokiečių inžinierius Karlas  Humanas. Altorius buvo atgabentas į vokietiją 18 amžiaus pabaigoje. Kaip žinome iš istorijos, kiek vėliau pasaulis būtent Vokietijoje išvydo A.Hitlerį.

Po Antrojo Pasaulinio karo šis altorius atkeliavo į tuometinę sovietų sajungą. Nuo 1945 m. jis buvo laikomas Ermitaže, kur 1954 m. jam buvo skirta speciali salė ir altorių galėjo matyti visi lankytojai.

1958 m. kaip ir daugelis kitų " turtų" buvo gražintas  Vokietijai.


Babelio bokštas

 

Piterio Breigelio vyresniojo paveikslas „Babelio bokštas“ (1563 m.)

Piterio Breigelio vyresniojo paveikslas „Babelio bokštas“ (1563 m.)
]
 
Europos Parlamento rūmai Strasbūre atkartoja nebaigto statyti Babelio bokšto formą 
Europos Parlamento rūmai Strasbūre atkartoja nebaigto statyti Babelio bokšto formą.

Babelio bokštas bokštas, kurio statymas aprašomas Biblijos Senojo Testamento Pradžios knygoje . Padavimas apie Babelio bokštą paaiškina skirtingų kalbų atsiradimą pasaulyje.

Pasak šio padavimo, po pasaulio tvano  žmonės buvo viena tauta ir kalbėjo viena kalba. Jie sumanė pastatyti dangų siekiantį bokštą, tačiau buvo už tai nubausti Dievo − jie prabilo skirtingomis kalbomis, negalėjo vienas kito suprasti, tad bokštas liko nepastatytas.

Biblijoje Babelis lieka nuodėmės miestu, nuodėmės simboliu. Taip Naujojo Testamento Apreiškime Jonui aprašyta didžioji paleistuvė: „Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas: Paslaptis, didžioji Babelė, ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina“

( straipsnio ištrauka iš wikipedios)