Estratègies Primària

Les estratègies que hi ha a continuació són les que hem cregut més idònies per a treballar amb aquesta etapa.

Aportació verbal per torns de paraula.
Tipus d'activitat: procés de participació (Roundrobin)

Aportació escrita per torns en un equip de treball.
Tipus d'activitatprocés de participació (Roundrobin)

Assoliment equitatiu d'uns objectius per part dels membres d'un equip.
Tipus d'activitat: construcció d'equip (Teambuilding) i avaluació cooperativa

Propiciar el debat per concretar una resposta escrita unitària.
Tipus d'activitat: procés d'aprenentatge

Resumir en un mapa o esquema tots els aspectes treballats al llarg d'un tema.
Tipus d'activitat: tancament de tema

Dinàmica que fa treballar de manera individual, dual i grupal.
Tipus d'activitat: revisió de continguts

Propiciar la lectura comprensiva colectiva per fomentar el resum oral de textos.
Tipus d'activitat: procés d'aprenentatge

Estructurar la resolució de tasques senzilles amb el puzzle cooperatiu de Aronson.
Tipus d'activitat: procés d'aprenentatge