บทที่ 7 สมดุลเคมี

จุดประสงค์การเรียนรู้(Objective)
 
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ ภาวะสมดุล และสมบัติของระบบ ณภาวะสมดุล
2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ สารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์ ณ ภาวะสมดุล ตลอดจนคำนวณค่าคงที่สมดุล  และความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล
3.เพื่อให้นักเรียนสามารถทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน
4.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักของเลอชาเตอลิเอและมีความเข้าใจในการปรับตัวของระบบเมื่อมีการรบกวนสมดุลของระบบ
 
สมดุลเคมี

ปฏิกิริยาเคมีที่ได้ศึ่กษามาแล้ว ส่วนใหญ่เป็นปฏิกิริยาที่ดำเนินไปทิศทางเดียวคือจากสารตั้งต้นเปลี่ยนแปลงเป็นผลิตภัณฑ์และเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ เช่น การเผาไหม้น้ำมัน เชื้อเพลิง ลวดแมกนีเซียม การเกิดสนิมเหล็ก การเตรียมแก๊สไฮโดรเจนจากโลหะสังกะสีกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกแต่บางปฏิกิริยาเมื่อสารตั้งต้นทำปฏิกิรยากันแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นสามารถทำปฏิกิริยาย้อนกลับมาเป็นสารตั้งต้น ได้อีก ในบทนี้จะได้ศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อปฏิกิริยานั้น จะสามารถนำหลักการที่ทำให้ปฏิกิริยาผันกลัลได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใน ชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

รูป 7.1 ปฏิกิริยาการเผาไหม้ลวดแมกนีเซียม 

 

\displaystyle 2Mg + O_2<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>\to 2MgO