สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆด้านคอมพิวเตอร์

 
สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
 
คอมพิวเตอร์ที่ได้สร้างขึ้นเสร็จสมบูรณ์เครื่องแรก ๆ มีขนาดใหญ่โมาก บางเครื่องหนักมากกว่า 10 ตันหรือ 30,000 กิโลกรัม และมีราคาแพงมาก
 
 
ด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยี ได้มีการสร้างคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็กลงได้เรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่ า "ส่วนควบคุมกลาง" ซึ่งประกอบด้วยส่วนคำนวณและส่วนควบคุมนั้น สามารถสร้างได้เล็กลงมาก ทำงานได้รวดเร็วขึ้น และมีราคาถูกลง
 

เมื่อถึง พ.ศ. 2514 บริษัทอินเทลแห่งสหรัฐอเมริกา สามารถสร้างส่วนควบคุมกลางได้เล็กมากขึ้นเป็นครั้งแรก เรียกว่า "ไมโครโปรเซสเซอร์" เป็นแผ่นเล็กๆ มี< WBR>ขนาดประมาณ 4 ตารางมิลลิเมตร เมื่อต่อสายติดกับขาที่ยื่นออกมาหลายขาซึ่งตามปกติมี 40 ขา จะทำให้มีขนาดประมาณ 6 ตารางเซนติเมตร น้ำหนักเบาประมาณ 5 กรัม
 

ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยประมาณ 1/40 เท่าของหลอดไฟฟ้า60 แรงเทียน ปัจจุบันราคาขายประมาณ 150-300 บาท ไมโครโปรเซสเซอร์ได้รับการนำไปใช้สร้างคอมพิวเตอร์ที่เ ล็กลงมากเรียกว่า "ไมโครคอมพิวเตอร์" ซึ่งสามารถทำงานได้ดี มีราคาถูกลง ทำให้การใช้งานแพร่หลายมากขึ้น

 
เนื่องจากไมโครโปรเซสเซอร์มีราคาถูกและมีขนาดเล็ก จึงนิยมนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น นาฬิกาคอมพิวเตอร์ ของเล่น หมากรุก เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการนำเอาไมโครคอมพิวเตอร์ไปใช้ประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์ เพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์
 
 

 

 

 

นาฬิกาคอมพิวเตอร์
ภายในส่วนควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์มีวงจรสร้างสัญญาณนาฬิกาอยู่ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ของ เครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรสร้างสัญญาณนาฬิกานี้สร้างขึ้นโดยอาศัยวงจรออสซิลเลเทอร์ (oscillator) ที่เป็นวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า วง จรมัลทิไวเบรเทอร์ (multivibrator) หรือใช้ผลึกควอรตซ์ (quartz) ซึ่งมีคุณสมบัติสั่นสะเทือน มีสัญญาณไฟฟ้าเกิดขึ้นด้วยความถี่ที่คงที่ เมื่อใส่แรงดัน< WBR>ไฟฟ้าไปที่ผลึกควอรตซ์โดยการนำเอาสัญญาณนาฬิกานี้มาป้อนเข้าวงจรนับและวงจรตรรกของนาฬิกา แล้วป้อนเข้าส่วนแสดงผลแบบตัวเลข ซึ่งจะแสดงชั่วโมง นาที วินาทีวัน เดือน และปี
 
ซึ่งอาจทำงานได้ดีกว่ามนุษย์ในบางสภาวะ และในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ไม่สามารถทนได้หรือไปไม่ถึงได้ ในโรงงานอุตสาหก รรมบางแห่ง ใช้เพียง "แขน" ของหุ่นยนต์ก็สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้มากมาย สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดผลผลิต< WBR>ภัณฑ์ใหม่ขึ ต้นเรื่อย ๆ
ไมโครโปรเซสเซอร์ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้โดยอาศัยเครื่องอินเทอร์เฟซ ช่วยรับส่งสัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ทำให้สามารถทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว มีความจำและเปลี่ยนชุดคำสั่งได้ ทำให้พนักงานที่ทำงา นควบคุมอยู ่ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
จึงนิยมนำเอาไมโครโปรเซสเซอร์ไปควบคุมงานด้านอุตสาหกรรม ด้านขนส่ง ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเกษตรศาสตร์และด้านการแพทย์ เ ป็นต้น ดังนั้น ไมโครโปรเซสเซอร์จึงเปรียบเสมือนสมองของมนุษย์ที่สามารถควบคุมแขนขาให้ทำงานต่าง ๆ ได้
 
 
เป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่การสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้คิดเลขแทนมนุษย์นั้น นอกจากจะสามารถใช้ในกิจการทางธุรกิจได ้แล้ว ยังนำไปสู่การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ อีกเป็นอันมาก มีการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นทำงานแทนมนุษย์ได้หลายอย่าง และงานบางชนิ ดสามารถทำได้ดีกว่าและรวดเร็วกว่าด้วย
Comments