รุ่นที่ ๑ 
  

ที

ชื่อโรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์

โทรสาร

คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

จอมบึง

ราชบุรี

๐๓๒-๒๖๑๓๙๐

-

ปากท่อพิทยาคม

ปากท่อ

ราชบุรี

๐๓๒-๒๘๑๐๕๖-๗

-

รัฐราษฎร์อุปถัมภ์

เมืองฯ

ราชบุรี

๐๓๒-๓๕๒๐๑๘

-

สวนผึ้งวิทยา

สวนผึ้ง

ราชบุรี

๐๓๒-๓๙๕๐๑๗

-

โสภณศิริราษฎร์

วัดเพลง

ราชบุรี

๐๓๒-๓๙๙๒๒๖

๐๓๒-๓๙๙๒๒๗

กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

บ้านโป่ง

ราชบุรี

๐๓๒-๒๙๑๒๕๒

-

ช่องพรานวิทยา

โพธาราม

ราชบุรี

๐๓๒-๓๕๙๒๑๗

-

ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ด่านมะขามเตี้ย

กาญจนบุรี

๐๓๔-๖๔๒๐๒๓

๐๓๔-๖๔๒๐๒๓

เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี

เมืองฯ

กาญจนบุรี

๐๓๔-๕๘๙๒๔๒

๐๓๔-๕๘๙๒๔๒

๑๐

พังตรุราษฎร์รังสรรค์

ท่าม่วง

กาญจนบุรี

๐๓๔-๕๖๘๔๔๔

๐๓๔-๕๖๙๔๔๔

๑๑

ศรีสวัสดิ์พิทยาคม

ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี

๐๓๔-๕๓๑๕๑๙

๐๓๔-๖๙๖๑๒๐

๑๒

พนมทวนชนูปถัมภ์

พนมทวน

กาญจนบุรี

๐๓๔-๕๗๙๒๒๘

๐๓๔-๕๗๙๓๑๓

๑๓

พระแท่นดงรังวิทยาคาร

ท่ามะกา

กาญจนบุรี

๐๓๔-๖๔๓๑๐๓

๐๓๔-๖๔๓๑๐๓

๑๔

ห้วยกระเจาพิทยาคม

ห้วยกระเจา

กาญจนบุรี

๐๓๔-๕๖๘๒๑๘

-

๑๕

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

บ่อพลอย

กาญจนบุรี

๐๓๔-๕๘๑๒๓๕

๐๓๔-๖๒๘๑๔๓

๑๖

เลาขวัญราษฎร์บำรุง

เลาขวัญ

กาญจนบุรี

๐๓๔-๕๗๖๒๑๐-๑

๐๓๔-๕๗๖๒๑๐-๑

๑๗

หนองปรือพิทยาคม

หนองปรือ

กาญจนบุรี

๐๓๔-๖๔๕๒๒๕

๐๓๔-๖๔๕๒๒๕รุ่นที่ ๒
 

ที่

ชื่อโรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์

โทรสาร

บ้านคาวิทยา

บ้านคา

ราชบุรี

๐๓๒-๗๒๑๐๑๑

-

เตรียมฯ พัฒนาการดอนคลัง

ดำเนินสะดวก

ราชบุรี

๐๓๒-๓๖๑๕๒๘

-

บางแพปฐมพิทยา

บางแพ

ราชบุรี

๐๓๒-๓๘๑๑๘๖

๐๓๒-๓๘๑๐๒๓

ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ไทรโยค

กาญจนบุรี

๐๓๔-๕๙๑๐๑๖

๐๓๔-๕๙๑๑๘๑

อุดมสิทธิศึกษา

สังขละบุรี

กาญจนบุรี

๐๓๔-๕๙๕๐๒๗

๐๓๔-๕๙๕๕๓๗รุ่นที่ ๓
  

ที่

ชื่อโรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์

โทรสาร

ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

จอมบึง

ราชบุรี

๐๓๒ - ๒๖๕ ๓๐๐

-

แคทรายวิทยา

เมืองราชบุรี

ราชบุรี

๐๓๒ - ๓๕๒ ๒๕๙

-

วัดสันติการามวิทยา

ปากท่อ

ราชบุรี

๐๓๒ - ๗๓๒ ๗๕๔

-

ประสาทรัฐประชากิจ

ดำเนินสะดวก

ราชบุรี

๐๓๒ - ๒๔๘ ๑๐๙

-

หนองปลาหมอพิทยาคม

บ้านโป่ง

ราชบุรี

๐๓๒ - ๓๗๒ ๖๓๐

-

หนองโพวิทยา

โพธาราม

ราชบุรี

๐๓๒ - ๓๘๙ ๔๙๑

-

ท่าเรือพิทยาคม

ท่ามะกา

กาญจนบุรี

๐๓๔-๕๖๑๔๗๖

๐๓๔-๕๖๑๔๗๖

ไทรโยคน้อยวิทยา

ไทรโยค

กาญจนบุรี

๐๓๔-๖๓๔๔๓๙

๐๓๔-๖๓๔๔๓๙

หนองรีประชานิมิต

บ่อพลอย

กาญจนบุรี

๐๓๔-๖๔๖๒๘๑

๐๓๔-๖๔๖๒๘๑