โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี

 

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ตั้งอยู่บ้านเลขที่   ๓ ถนน แสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์   ๗๑๑๓๐ โทรศัพท์           ๐๓๔-๕๖๑๙๘๕ โทรสาร ๐๓๔-๕๖๑๔๗๖ เว็บไซท์ www.trp.ac.th

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗  และเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗  มีพระครูกาญจนวิสุทธิ์ (หล

วงพ่อเพลิน) เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญผล เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโดยใช้ที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดใหม่เจริญผลจำนวน ๑๔ ไร่ ๕๖ ตาราวา ต่อมามีนักเรียนประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันนายอภิรักษ์ ชุติมาศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม


Comments