labschoolsed8
Updated Apr 21, 2014, 1:06 AM
ศูนย์ประสานงานโรงเรียนในฝัน สพม.8
Use template

หน่วยงานทางการศึกษา

โรงเรียนในฝัน

ผู้เยี่ยมชม

การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

โพสต์โดยอารีย์ ทิมเมือง   [ อัปเดต ]

กลุ่มบริษัท ทรู ได้ดำเนินโครงการทรูปลูกปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ และเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงแหล่ง
การเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือ ในการค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการฯ จำนวน ๕,๐๐๐ โรงเรียน มีโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา จำนวน ๓๖ โรงเรียน
จากทั่วประเทศ สำหรับในปี พ.ศ.๒๕๕๗ กลุ่มบริษัท ทรู ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมัครเข้าร่วมโครงการทรู ปลูกปัญญา เพิ่มเติมอีก
จำนวน ๕๐๐ โรงเรียน โดยต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ ทรูปลูกปัญญา 
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถศึกษารายละเอียดโครงการฯ ได้จากเว็บไซต์ของทรูปลูกปัญญา
และสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและวิธีสมัครเข้าโครงการฯ ได้จากhttp://www.trueplookpanya.com/new/csa/plookpanya_school_register_rule

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

โพสต์19 มี.ค. 2557 00:04โดยอารีย์ ทิมเมือง   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2557 08:06 ]


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งบดำเนินงาน จากแผนขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในฝันเพื่อพัฒนาความยั่งยืน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

 บัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบดำเนินงานให้กับโรงเรียนในฝัน  สพม. และ RT ดูรายละเอียดในไฟล์ต่อไปนี้

ทุน TEA ของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์) ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์15 ธ.ค. 2556 19:09โดยอารีย์ ทิมเมือง   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2556 19:13 ]


มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเปิดรับสมัครชิงทุน 2015 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 ทุน เพื่อให้อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ (หรือภาษาต่างประเทศ) สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตสาสตร์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาให้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหาร ณ สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างเดือนกันยายนถึง เดือนตุลาคม 2558  รายละเอียดเพิ่มเติมที่

ป.2-4-5ม.1-2ใช้ข้อสอบกลางปี57 สพฐ.อ้างเปิดเวทีรับฟังคิดเห็นแล้ว หวังวัดผลคุณภาพศึกษา

โพสต์8 ธ.ค. 2556 18:52โดยอารีย์ ทิมเมือง   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2556 18:53 ]


สพฐ.สรุปใช้ข้อสอบกลางชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 วัดระดับคุณภาพการศึกษาไทย เริ่มปี 2557 อ้างเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น นักวิชาการ ผู้บริหาร ครู นักเรียนแล้ว "อภิชาติ" ชี้ส่วนปี 58 จะใช้สัดส่วน 50:50 แล้วนำ 2 ปีเปรียบเทียบกันก่อนสรุปควรใช้สัดส่วนเท่าไหร่ 
นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการจัดทดสอบวัดผลกลาง ตามนโยบายของนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ว่า จากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนักวิชาการ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ข้อสรุปว่า จะมีการจัดสอบวัดผลกลางในระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการทดสอบกลางที่เป็นมาตรฐานและเป็นระบบ ทำให้ไม่รู้ปัญหาที่แท้จริง ซึ่งการทดสอบวัดผลกลางจะสรุปภาพรวมคุณภาพการศึกษาทั้งประเทศได้ ทั้งนี้ นักวิชาการมีข้อเสนอว่าในระดับชั้น ป.1 จะยังไม่มีการทดสอบ เพราะเด็กยังอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ จึงอาจให้โรงเรียนดำเนินการออกข้อสอบเอง ทั้งนี้ จะเริ่มจัดสอบตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปดังกล่าวจะมีการเสนอต่อที่ประชุม กพฐ. ในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และจะเสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต่อไป
รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า สำหรับการใช้ข้อสอบกลางและข้อสอบของโรงเรียนจะอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 30:70 ส่วนปีต่อไปจะเพิ่มเป็นสัดส่วน 50:50 จากนั้นจะนำผลทั้ง 2 ครั้งมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ว่าควรใช้สัดส่วนเท่าใดถึงจะเหมาะสมที่สุด เพื่อนำไปใช้ในปีต่อๆ ไป ส่วนการออกข้อสอบกลางนั้นได้มอบให้สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะเชิญครูผู้สอนวิชาต่างๆ มาร่วมออกข้อสอบ และจะให้ครูที่จบวัดผลมาโดยตรงมาร่วมปรับข้อสอบให้เป็นไปตามหลักวัดผล จากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการเลือกข้อสอบแต่ละวิชา เพื่อให้ได้ข้อสอบชุดเดียวที่จะนำมาใช้ทดสอบเด็กทั้งประเทศ 
"การจัดทดสอบวัดผลกลางนอกจากจะทำให้ทราบคุณภาพการศึกษาของเด็กแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นและเร่งรัดให้ครูมีการพัฒนาตัวเองด้วย เนื่องจากผลการสอบวัดผลกลางจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ และการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะด้วย" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว.ประกวดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

โพสต์6 พ.ย. 2556 23:05โดยอารีย์ ทิมเมือง   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2556 23:05 ]


สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รับสมัครประกวดห้องสมุดดีเด่น ปี ๒๕๕๖ หมดเขต ๑๕ ธ.ค.๕๖ รายละเอียดที่แนบรวม ๒ ไฟล์
สิ่งที่แนบมาด้วย:
504711.doc
504712.doc
เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โพสต์5 พ.ย. 2556 19:46โดยอารีย์ ทิมเมือง   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2556 19:48 ]
เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศร่วมกิจกรรม " ตลุยเกมการเงินกับกิจกรรม SET Junior Financial Club " กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายละเอียดดังเอกสารแนบ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.tsi-thailand.org/SETJFC หรือกรอกแบบตอบรับกลับมายังตลาดหลักทรัพย์ ทางโทรสาร หมายเลข 02 654 5280 หรือ e-Mail : SET_JFC@set.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทวิดา (พี่จิ๊กกี่ ) โทร 02 229 2731 หรือ คุณชนิดา (พี่ฝน) โทร 02 229 2718


การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.8

โพสต์30 ต.ค. 2556 00:51โดยอารีย์ ทิมเมือง   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2556 00:51 ]


ที่ประชุม
 อ.ก.ค.ศ. เขตพื่้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 อนุมัติผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT

โพสต์12 ต.ค. 2556 12:19โดยอารีย์ ทิมเมือง   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2556 00:43 ]

อบรมการจัดทำสื่ออิเล็คทรอนิกส์

นายเฉลา พวงมาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ทุกคน ได้ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมกิจ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ในวันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วิทยากรโดย นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และ น.ส.อารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

โรงเรียนหนองโพวิทยา อบรมการจัดทำสื่ออิเล็คทรอนิกส์

โพสต์12 ต.ค. 2556 11:58โดยอารีย์ ทิมเมือง   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2556 00:28 ]

การใช้โปรแกรมศูนย์สื่อฯ

นายสรรเสริญ ขวัญดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดอบรม เรื่องการจัดทำสื่ออิเล็คทรอนิกส์  ให้กับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนหนองโพวิทยา โดยมี นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และ น.ส.อารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นวิทยากร  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหนองโพวิทยา ในวันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  

ผลการคัดเลือกสุดยอดผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best of the best practices) 2013

โพสต์2 ก.ย. 2556 01:30โดยอารีย์ ทิมเมือง   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2556 01:30 ]

ประกาศผลการคัดเลือกสุดยอดผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best of the best practices)
ในงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ และให้ผู้ได้รับคัดเลือกไปนำเสนองาน ตามวันที่กำหนดดังนี้ วันที่ 10 กันยายน 2556 ผู้นำเสนองานได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ วันที่ 11 กันยายน 2556 ผู้นำเสนองานได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร [ดาวน์โหลด หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกฯ, เรื่องการโอนงบประมาณเพื่อให้โรงเรียนนำเสนอผลงานฯ ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันฯ]

1-10 of 131