หน้าแรก

ให้บริการการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มาจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในโรงพยาบาลแม่จันและโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานพยาบาลอื่นๆ โดยให้บริการงานโลหิตวิทยา  งานเคมีคลินิก  งานจุลทรรศน์ศาสตร์  งานจุลชีววิทยา  งานภูมิคุ้มกันวิทยา งานธนาคารเลือดและงานคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงกิจกรรมควบคุมคุณภาพภายในและภายนอกองค์กรระหว่างเวลา 08.00.-24.00. และระหว่างเวลา 00.00.-08.00.ให้บริการ ON CALL กรณีฉุกเฉิน

          งานธนาคารเลือด เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.30 น. (พักเที่ยง) 

Google Translate


หน้าเว็บย่อย (1): รายชื่อเจ้าหน้าที่