Laatste nieuws‎ > ‎

Nieuwsbrief Februari 2014: Verbreding A27 niet rendabel!

In deze nieuwsbrief geven we informatie over een recent onderzoek binnen de Technische Universiteit Delft, en ons commentaar daarop. Het rapport is onderaan deze bladzijde te downloaden.

 

De Technische Universiteit Delft heeft onderzoek gedaan naar kosten en baten van verbreding van de A27 door Amelisweerd. De TU raadt uitstel aan, want zelfs bij het hoogste groeiscenario is er een redelijke kans op verlies. Bij een laag groeiscenario, wat op dit moment realistisch is, is er sowieso een groot verlies.

De TU Delft heeft een onafhankelijke Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. Hierin worden de kosten van de weg afgewogen tegen de voordelen die de weg oplevert. Meestal wordt voor zo'n MKBA alleen uitgegaan van hoge economische groei met veel auto's: een hoog groeiscenario. Dan krijg je eigenlijk altijd een positieve uitkomst. In 2009 is dat ook gebeurd met de voorlopige MKBA voor de verbreding van de A27 (Bureau Twijnstra en Gudde).
De TU daarentegen heeft niet alleen een hoog groeiscenario gebruikt, maar ook een scenario met lage groei en een met nul groei. Bij nulgroei is er 866 miljoen verlies, bij lage groei is er 764 miljoen verlies, en bij hoge groei is er een relatief kleine winst van 160 miljoen. Die hoge groei is nu niet realistisch, want “in de afgelopen jaren lag de werkelijkheid lager dan het laagste WLO groeiscenario (PBL, 2010)”.

De TU heeft ook een zgn. gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Daaruit bleek dat ook bij een hoog groeiscenario de weg onrendabel kan zijn. Namelijk als de bouwkosten 20% hoger uitvallen of als na aanleg meer files overblijven dan verwacht. Bij dit soort projecten komt kostenoverschrijding vaak voor. Ook kunnen incidenten op de snelweg en capaciteitsgebrek bij afslagen ervoor zorgen dat verbreding niet helemaal het gewenste effect heeft. Conclusie van de TU: uitstel is verstandig.

Kijk onderaan deze bladzijde om het rapport te downloaden.
 

ZEfs bij het hoge groeiscenario van Rijkswaterstaat kan er verlies optreden, al bij een kostenoverschrijding van 20%. Gezien het grote bouwrisico in de bak tussen Amelisweerd en Lunetten en de lange bouwperiode van 5-7 jaar, is dit beslist niet ondenkbaar.

Omdat er waterkerend folie onder de weg ligt, is er kans op beschadiging bij bouwwerkzaamheden. Ook het verbreden van de viaducten is risicovol. Bij een grote calamiteit kan de weg onderlopen en de grondwaterstand zakken. De effecten zijn dan tot op een km afstand voelbaar(zie hydrologierapport op ikgaverder.nl onder 1e trechterstap). Er kan dan een negatief effect zijn in Amelisweerd en Lunetten wegens dalende of wisselende grondwaterstanden. Denk aan uitdroging van het bos en aantasting van funderingen.

Er is nog steeds geen oplossing voor het bouwrisico bij het folie gepresenteerd. Het risico is waarschijnlijk hoog, maar er wordt informatie achtergehouden. Voor een goede democratische controle dient de Tweede Kamer hier inzicht in te hebben. Het gaat immers om meer dan een miljard euro!

De vraag is of er een technische oplossing mogelijk is die betaalbaar is en in een realistische verhouding staat tot het probleem dat je op wilt lossen. Grote risico's en heel veel geld voor een probleem dat ook op andere manieren opgelost kan worden: dat is voor ons niet acceptabel!

Inmiddels hebben D66 en Groenlinks kamervragen aangemeld.

Wij beraden ons nog op actie.

Ċ
Burgerinitiatief Laat Lunetten niet stikken,
15 feb. 2014 13:37
Comments