4th FIM INTERNATIONAL ORCHESTRA CONFERENCE
Montreal, May 11-14, 2017
MOTION OF PROTEST AGAINST THE UNLAWFULL AND HARMFULL DISMISSAL OF 134 WOK ARTISTS

The Warsaw Chamber Opera (WOK), founded sixty years ago, has played an important role in Polish, European and world musical life, successfully touring all over Europe and other continents. Thanks to the outstanding dedication and tireless efforts of Stefan Sutkowski, WOK’s founder, it has become a unique world musical center with three permanent orchestras, having in their repertoire all operas and symphonic works composed by Mozart and of other major classical music composers. 
Although having a rather small concert hall in Warsaw, Stefan Sutkowski managed to make his Opera an important and significant institution, employing about 300 musicians on a permanent basis, being able to perform the WOK classical chamber music repertoire, by either the MACV baroque orchestra on period instruments or the Sinfonietta symphony orchestra on contemporary instruments. For many years, WOK has been organizing its yearly Mozart Festival, where all of Mozart’s works are performed.
Stefan Sutkowski was dismissed from his positon as WOK’s director in 2012. His successor tried to keep this unique project alive, but was also dismissed last year, before the end of his term. The overall number of artists permanently employed at WOK had been gradually reduced under his leadership, with 80 artists decently dismissed without harm or change of WOK’s statutory mission.
The new temporary director who took over, without due competition appointment procedure, initiated a brutal policy, aiming at merging opera performances and symphonic concerts which will be performed by a baroque orchestra only and by musicians and orchestras hired on a case by case basis.
Despite massive protests, not only from WOK artists and trade unions but by most known Polish musicians’ critics and musicologists and far beyond, the new manager decided that 3 out of 5 WOK's artistic permanent teams would be liquidated under the group redundancy procedure, thus undermining the statutory repertoire and program of WOK, without due public consultation and observance of a prior notice as required by law. This has now led to a dismissal procedure of 72 musicians employed at Sinfonietta, 55 solo singers and 6 conductors, that are still employed at WOK.
Despite the intervention of the Polish 1st Deputy Prime Minister, Minister of Culture and National Heritage, who offered 1 million EUR extra funding to WOK, subject to the dismissals of WOK artists being withheld, the decision to dismiss the 134 musicians has been maintained. The Trade Union of Polish Artists Orchestra Musicians made public appeal for solidarity and support for all the WOK musicians. After an internal referendum, the artistic staff of WOK has authorized the collective work conflict procedure, protest actions, including a strike, if necessary and voted for dismissal of the temporary WOK manager.
Trade union delegates at the 4th International Orchestra Conference express their support to all WOK musicians and call on the Marshal of Mazovian Region and the Mazovian Self-Government Parliament, and to the Polish 1st Deputy Prime Minister, Minister of Culture and National Heritage to oppose the ongoing WOK redundancies and dismissal procedure of 134 musicians. They also call upon solidarity action and mass protest of musicians and their trade unions against this unprecedented treatment of their colleagues and the destruction of WOK.


4. Międzynarodowa Konferencja Orkiestrowa FIM
Montreal 12-14 maja 2017
Uchwała protestująca przeciwko bezprawnemu i szkodliwemu zwolnieniu grupowemu 134 artystów WOK 

Warszawska Opera Kameralna (WOK), utworzona 60 lat temu, odgrywa ważną, znaczącą rolę w polskim, europejskim, światowym życiu muzycznym, odnosi  sukcesy podczas tournée w całej Europie i na innych kontynentach. Dzięki niezwykłej pasji i niestrudzonym wysiłkom swego założyciela, Stefana Sutkowskiego, stała się  jedynym światowym ośrodkiem muzycznym z trzema stałymi orkiestrami, mającymi w repertuarze wszystkie, skomponowane przez Mozarta dzieła operowe i symfoniczne, oraz utwory innych najwybitniejszych kompozytorów muzyki klasycznej.
Mimo iż Stefan Sutkowski dysponował w Warszawie tylko niewielką siedzibą tego teatru muzycznego, zdołał uczynić swą Operę ważną, znaczącą instytucją, zatrudniając w niej na stałe około 300 etatowych muzyków, mogących wykonywać cały repertuar klasycznej muzyki kameralnej WOK odpowiednio albo przez jej barokową orkiestrę, MACV, grającą na instrumentach dawnych lub też symfoniczną orkiestrę, Sinfonietta, grającą na instrumentach współczesnych. Przez wiele lat, WOK organizuje swe coroczne Festiwale Mozartowskie, podczas których wykonywane są dzieła wszystkie Mozarta.
Stefan Sutkowski został odwołany ze swej funkcji dyrektora WOK w 2012 roku. Jego następca próbował utrzymać i wcielać nadal w życie ten unikalny projekt, ale został również odwołany przed końcem swojej kadencji w ubiegłym roku. Z ogólnej liczby zatrudnionych w WOK, podczas jego dyrekcji, stopniowo, oraz w sposób przyzwoity zwolnionych zostało z pracy w WOK 80 artystów bez krzywd, ani zmian statutowej koncepcji programowej WOK. 
Nowa p.o. dyrektor, która przejęła powierzone jej kierownictwo WOK bez powołania w zwykłym trybie konkursu, rozpoczęła brutalną politykę łączenia wykonań  spektakli operowych i koncertów symfonicznych, które mają być wykonywane jedynie przez barokową orkiestrę i impresaryjnie doangażowywanych doraźnie, projektowo muzyków, oraz inne orkiestry zewnętrzne. 
Mimo powszechnych protestów nie tylko artystów WOK i związków zawodowych ale i najbardziej znanych polskich muzyków, krytyków i muzykologów, oraz wielu innych osób, nowa zarządzająca podjęła decyzję o likwidacji 3 z 5 zespołów artystycznych WOK w trybie procedury zwolnień grupowych, wykluczając w ten sposób kontynuację programu i repertuaru WOK bez konsultacji i prawem wymaganego wcześniejszego publicznego powiadomienia. Doprowadziło to teraz do wszczęcia procedury zwolnień grupowych 73 muzyków zatrudnionych w Sinfoniettcie, 55 solistów śpiewaków oraz 6 dyrygentów, którzy są jeszcze dotąd zatrudnieni w WOK.
Pomimo interwencji I Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, który zaproponował dodatkowe dofinansowanie WOK w kwocie ponad miliona euro, pod warunkiem wstrzymania zwolnień grupowych, decyzja o objęciu zwolnieniami grupowymi 134 muzyków została podtrzymana. 
Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych ogłosił publiczny apel o solidarność z muzykami WOK i udzielanie im wszystkim poparcia. Na podstawie wewnętrznych referendów, pracownicy zespołów artystycznych WOK zdecydowali o wszczęciu sporu zbiorowego, możliwości akcji protestacyjnych, w razie konieczności ze strajkiem włącznie, oraz przegłosowali wniosek o odwołanie p.o. dyrektor.
Delegaci związków zawodowych na 4. Międzynarodową Konferencję Orkiestrową wyrażają swoje poparcie dla wszystkich muzyków WOK, oraz apelują do Marszałka Województwa Mazowieckiego i do Sejmiku Mazowieckiego, oraz do I Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP o przeciwstawienie się wszczętej już procedurze zwolnień grupowych 134 muzyków. Wzywają również do wszczęcia akcji solidarnościowej, oraz masowych protestów muzyków i ich związków zawodowych przeciwko takiemu bezprecedensowemu potraktowaniu swoich kolegów i destrukcji WOK.