PK 54-61
 

Nhom ban De That D (L-R): Nguyễn Thanh Bá, Nguyễn Thành Phùng, Nguyễn Tích Kháng, Nguyễn Văn Tịnh, Nguyễn Viết Sơn, Trần Quan Mạnh. Chụp năm 2006

Chụp trước lớp Đệ Thất D năm xưa (L-R): Nguyễn Văn Tịnh, Bùi Thanh Danh, Nguyễn Thành Phùng, Vương Mạnh Viên, Trần Quan Mạnh, Nguyễn Thanh Bá, Phan Văn Gặp. Chup năm 2006

(L-R): Nguyễn Thanh Bá, Trần Quan Mạnh, Nguyễn Tấn Phát, Nguyễn Vũ Trương, Vương Mạnh Viên, Nguyễn Thành Phùng, Nguyễn Văn Tịnh, Phan Văn Gặp, Bùi Thanh Danh