Kehittämisprojekti: Saarioispuoli, Valkeakoski

Opintojakso: Maaseutu- ja ympäristöpolitiikka 4 op (2010-2011). Harjoitustyö, HAMK Biotalous
Opiskelija ymmärtää maaseudun monimuotoisuuden ja on selvillä maaseutupolitiikan perusteista EU:n ja eri hallinnonalojen suhteesta maaseutuun ja maaseutupolitiikkaan. Opiskelija hallitsee ympäristöpolitiikan perusteet ja sen merkityksen oman alan kehityksessä. Opiskelija tuntee kestävän kehityksen käsitteistön ja merkityksen. Opiskelija osaa pohtia ihmisen ja luonnon suhdetta erilaisista lähtökohdista.

Kylän yleiskuvaus:

Valkeakosken Saarioispuoli sijaitsee Hämeessä Vanajaveden eteläpuolella. Vuonna 2009 tilastokeskuksen mukaan Tarttilan postinumeroalueella eli Saarioispuolella asui vakituisesti 494 ihmistä ja kesäasutus osaltaan lisää asukasmäärää. Alue pitää sisällään useampia pieniä kyläkeskittymiä.

 

Saarioispuolella on toimiva ala-aste, keskeisen sijaintinsa vuoksi hyvät kulkuyhteydet (myös työmatkoja ajatellen) monia pienyrityksiä, sekä aktiivinen yhdistystoiminta ja kyläyhdistys. Ikäjakauma on melko tasainen.

Kaavoitettu Jutikkalan teollisuusalue tuonee Saarioispuolelle tulevaisuudessa lisää työpaikkoja ja asukkaita.

 

Kulttuuriympäristönä Saarioispuoli on merkittävä. Suuri osa siitä kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Sääksmäki-Tarttilan kulttuurimaisema-alueeseen. Alueen erityisarvoja ovat useat historiallisesti merkittävät rakennukset ja kohteet, sekä arvokkaat maisema- ja luontoalueet.

Maisemakuva koostuu pääosin perinteisestä viljelymaisemasta, jonka monipuolisuutta lisäävät asutuksen ohella monet laitumet ja katajakedot.
Tekijänoikeus

Kylän sijainti:

37770 Saarioispuoli