Kylän kehittämishankkeen suunnitelma


 
1. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARVE
 • tausta- ja lähtökohtatilanteen kuvaus 
  • Otalammen kylä on ollut lähivuodet muutoksen alla runsaan muuton takia. Kylään on muuttanut ja muuttaa koko ajan uusia perheitä. Kunta kaavoittaa Otalammelle myös tuleville vuosille uusia tontteja. Otalammen kylällä on tarve vastata haasteisiin, joita suuri muuttajamäärä tuo mukanaan. Kylään on jo rakennettu uusi Otalampitalo, jonka piti vastata muuttajamäärän tarpeisiin. Talossa toimivat ala- ja yläkoulu, esikoulu, päiväkoti, avoin päiväkoti ja neuvola. Vuosia sitten suunniteltu talo oli jo valmistuessaan liian pieni ja käyttöön on otettu jo vanha Härkälän koulu koululaisia varten. Otalammen kylä haluaa taata kyläläisille virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia. Kylästä löytyy nyt jo valaistu luistelu- / jalkapallokenttä, koripallokenttä, tenniskenttä ja pieni leikkipuisto lähiliikuntapaikalta. Lähiliikuntapaikalle on aloitettu rakentamaan frisbeegolf-rataa ja hiihtolatuja. Kylästä löytyy myös  suosittu uimaranta, josta löytyy uimahyppytorni, jäätelökioski, paikalle kannettavat vessat ja  pukukoppi. Kyläläiset ovat olleet aktiivisia osallistumaan talkoisiin ja talkoovoimin Otalammen Ruskopirtin pihaan on rakennettu skeitti- ja bmxpuisto. 
 • kehitystarpeiden kuvaus
  • Lähiliikuntapaikan monipuolisuudesta huolimatta alue on jäänyt hieman keskeneräiseksi. Isoimmat ongelmat ovat parkkipaikkojen vähyys, vaarallinen pulkkamäki ja kylän lapsille liian pieni leikkipuisto. Parkkipaikka oli kyläläisten toiveissa jo alunperinkin isompi. Pienelle parkkipaikalle on jälkikäteen laitettu myös kylän kierrätyspiste, joka tekee parkkipaikasta yhä ahtaammaan. Paikoitus ja kierrätyspisteiden sijainti tulisi suunnitella uudelleen. Lähiliikuntapaikalla on myös suosittu pulkkamäki, joka on kuitenkin jyrkkä ja hankalan muotoinen. Mäki oli alunperin suunniteltu bmx-pyörille ja lumilaudoille. Mäkeä ei ikinä rakennettu loppuun. Mäen kohtalo tulisi ratkaista ja mäkeen tulisi tehtävä siihen vaadittavat muutokset. Mäen alapuolella on myös alue, joka on suunnitemissa varattu koirapuistolle. Puistoa ei ole kuitenkaan koskaan rakennettu. Koirapuiston läsnäolo parantaisi myös lähiliikuntapaikan turvallisuutta ja vähentäisi ilkivaltaa. Alueen leikkipuisto on todella pieni alueen lapsimäärään nähden. Leikkipuistoa käyttävät päivisin myös läheisen päiväkodin lapset, koska heillä ei ole tarpeeksi suurta leikkipihaa päiväkodilla. Leikkipuisto kaipaa kipeästi uusia välineitä, penkkejä ja roskipönttöjä. Vihdin kunta ei ole suostunut asentamaan roskapönttöjä, koska niiden tyhjentäminen on työlästä ja kallista. Lähiliikunta kaipaisi myös maisemointia viihtyisyyden lisäämiseksi. 
  • Rannan yleisilme kaipaisi siistimistä. Rannan vessatarve on ratkaistu kolmella kannettavalla vessa, jotka ovat rannalla kesäkauden. Vessat ovat kuitenkin sijoitettu parkkipaikan taakse, minkä takia vessaan päästäkseen pitää kävellä parkkaipaikan läpi, jossa on usein moottoriliikennettä. Tämän takia vanhemmat pissattavat lapsiaan usein kioskin taakse tai nurmialueille. Ranta kaipaisi yhtenäistä rakennusta, josta löytyisi pukukopit, vessat ja kioski. Nykyiset pukukopit ovat melko huonossa kunnossa, vaikka niitä korjaillaan levytyksillä ja virityksillä. Kioskilla ei myöskään ole esimerkiksi taukotiloja. Rannan yhteydessä on myös todella hyvä rantalentopallokenttä, joka on hieman piilossa ryteikön takana. Alue kaipaisi maisemointia ja hoitotoimenpiteitä, kuten niittämistä.
 • Kehittämishanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjaan kolme (3) eli maaseutualueiden elämänlaadun monipuolistamiseen liittyvien toimenpiteiden piiriin.

2. KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT

 Kohderyhmänä on Otalammen kylän paikalliset asukkaat sekä kausiasukkaat. Kylän liikunta- ja virkistyskäytön parantaminen lisäisi houkuttelevuutta alueiden käytölle ja olisi luomassa yhteisöllisyyttä koko kylälle. Alueiden käyttöä pyritään kohdentamaan kaikille ikäryhmille. 


3. TUOTOKSET

Uimarannan pukukoppien korjaus ja wc-tilojen rakentaminen pukukoppien viereen.
Lasten leikkipaikan leikkivälineiden uudelleen sijoittelu sekä mahdollisten uusien hankkiminen ja istuskelukatoksen rakentaminen.
Molempien kohteiden hoito ja raivaus/niitto maiseman siistimiseksi. Uusien istutuksien suunnittelu.

Pyritään saamaan alueille enemmän pysäköintipaikkoja, nykyisten toimintojen uudelleen järjestelyllä.

Pyritään tuomaan viihtyvyyttä rannalle sekä lähiliikuntapaikalle ja saamaan miellyttävät ja siistit alueet virkistykselle ja liikkumiselle. Lähiliikuntapaikka on keskeisellä paikalla kylää ja ahkerasti koulun ja päiväkodin käytössä.

Hankkeeseen kuuluu rakentamis- ja hoitosuunnitelmien lisäksi kustannusarvion laskeminen ja suunnittelu.


4. PROJEKTIN TOTEUTUSSTRATEGIA

Yksityiskohtainen maisemasuunnittelu on keskeistä hankkeen onnistumisen kannalta. Suunnittelutyö teetetään maisemasuunnittelun opiskelijoiden harjoitustyönä, jolloin suunnitteluun on mahdollista saada sekä asiantuntevaa ohjausta että tuoretta suunnittelunäkökulmaa. Suunnitelma sisältää kohteiden yksityiskohtaisen tilasuunnitelman ja rakenteiden sekä istutusten suunnittelun. Istutusten osalta kiinnitetään erityistä huomiota alueen helppohoitoisuuteen sekä alueiden luontevaan liittymiseen ympäristöönsä. Suunnittelussa pyritään kehittämään myös yleisempiä helppohoitoisten virkistysalueiden rakentamistapoja ja istutusmalleja, joita voidaan hyödyntää myös kylän muissa osissa.

Rakentamisen toteutustapa voi olla joko osittain tai kokonaan kyläläisten tekemää talkootyötä. Maisemasuunnittelun opiskelijoita voidaan hyödyntää myös rakentamisvaiheessa. Talkootyö tarjoaa parhaimmillaan mahdollisuuden kylän yhteisöllisyyden kehittämiseen ja ylläpitoon. Talkootyö voidaan kuitenkin kokea myös rasitteena ja sen vuoksi talkootyön osuus ei voi olla ratkaiseva hankkeen toteutuksen kannalta. Talkootyön hyvä puoli on myös se, että sen avulla voidaan välittää kyläläisille tietoa alueen hoitokäytännöistä, jolloin alueiden ylläpito saadaan jatkossa sujumaan jouhevasti.5. TOIMENPITEET

Hankkeessa on kaksi vaihetta: suunnitteluvaihe ja toteutusvaihe. Suunnitteluvaiheessa tehdään aluksi lähiliikuntapaikan ja uimarannan alueiden maisemallinen yleissuunnitelma, jota käytetään myöhemmin pohjana yksityiskohtaiselle rakenne- ja tilasuunnitelmalle.

Yleissuunnittelussa kootaan ensin alueen kartta- ja kaavatiedot sekä tehdään maisemasuunnittelussa tarvittavat yksityiskohtaiset kohdekartoitukset. Tämän jälkeen laaditaan suunnitelma alueiden toimintojen ja tilallisten elementtien sijoittelusta ja materiaaleista (mm. rakenteet, kulkureitit, pintamateriaalit, istutus- ja kasvialueiden sijoittaminen ja lajivalinnan periaatteet). Yleissuunnitelma on pohja yksityiskohtaisille rakenne- ja tilasuunnitelmille, joita tarvitaan mm. uimarannan pukuhuoneen ja grillikatoksen rakenteista sekä istutuksista ja maanrakennuskohteista.

Suunnitteluvaihe pyritään toteuttamaan hyvässä yhteistyössä kunnan teknisen toimen kanssa ja toivottavaa olisi, että kunta voi osallistua suunnitteluvaiheen kustannuksiin. Kunnan näkökulmasta hankkeen tekee kiinnostavaksi se, että siinä on mahdollista kehittää kylien maisema- ja viheralueiden suunnitteluun malli, jota kunta voi hyödyntää muidenkin alueensa kylien viheralueiden suunnittelussa ja ylläpidossa. Tällöin ajatuksena on, että huolellinen suunnittelu ja oikeat kasvivalinnat vähentävät jatkossa alueiden ylläpitotarvetta ilman, että alueiden viihtyvyys kärsii. Tämän myötä kunta voi kohdentaa viheralueiden ylläpitoon varatut (ja alati niukkenevat resurssit) aiempaa paremmin.

Yleissuunnitelman ja yksityiskohtaisten suunnitelmien pohjalta voidaan hakea rahoitus hankkeen toteutukseen. Tällöin hanke pilkotaan luonteviin osakokonaisuuksiin (esim. uimarannan pukuhuoneen kunnostus ja laajennus, uimarannan istutusalueiden rakentaminen ja istutustyöt jne.). Osavaiheet ketjutetaan toteutuksen kannalta järkevään järjestykseen ja koko hankkeen toteutumisen kannalta olennaiset avaintyövaiheet määritellään. Avaintyövaiheiden toteutuminen varmistetaan käyttämällä ammattitaitoisia työntekijöitä ja talkootyötä hyödynnetään avaintyövaiheita täydentävissä osavaiheissa.

Hankkeen suuunnitteluvaihe on v. 2012 ja toteutusvaihe v. 2013.

..............
Hankkeessa kehitetään kestävän kehityksen indikaattoreista  ainakin "Kestävät yhdyskunnan kehtävässä aluerakenteessa" -kohdassa olevaa indikaattoria "Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin" sekä "Kansalaisten hyvinvointia koko elinkaaren" -kohdan indikaattoria "yhteisöllinen osallistuminen".

Hanke tukee Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen tavoitteita.


Hanke ei tarvitse ympäristölupaa.


6. RESURSSIT (panokset)

Otalammen uimarannan kehittämishanke sisältää uudisrakentamista ja viheralueiden suunnittelua, -hoitoa sekä -rakentamista. Oman talkootyövoiman työpanoksen lisäksi hankitaan ostopalveluna vastaavan kirvesmiehen työt, lvi-työt sekä sähkötyöt. Ympäristön- ja maisemansuunnittelun osalta työn tekevät alan opiskelijat yhteistyössä hankevastaavan ja mahdollisesti kunnan kaavoituksesta vastaavan henkilön kanssa. Maarakennus- ja konetyöt teetätetään paikallisella yksityisyrittäjällä.

Toteutuksessa voivat olla talkoovoimin mukana kyläyhteisön vapaaehtoiset ja muut yksityiset toimijat, sillä kylässä on pitkät perinteet talkootyöstä ja kyläläiset ovat valmiita osallistumaan talkoisiin. Esimerkiksi ranta siivotaan ja kunnostetaan kerran vuodessa kesän alussa talkoovoimin. Rakennusmateriaalia ostetaan varojen mukaan suoraan toimittajalta tai hankitaan lahjoituksina yksityisiltä tai kunnalta. Tällöin kannattaa kartoittaa esim. mahdollisuus kierrättää muilta leikkipaikoilta tarpeettomaksi jääneet leikkivälineet Otalammen leikkipuistoon. Esimerkiksi lähiliikuntapaikalle on siirretty käytöstä poistettu grillikatos Siippoon päiväkodista, joka lakkautettiin 2011.  Kyläseuran budjetissa ei ole varauduttu suuriin projekteihin ja niistä aiheutuviin menoihin. Tämän vuoksi rahoituspanos koostuu vain ja ainoastaan EU:N maataloudelle suunnatuista kehittämishanketuista.7. RAHOITUKSEN SELVITTÄMINEN

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013 kattaa koko Suomen maaseudun. Varat ohjelman kautta tuettaviin Leader - hankkeisiin tulevat EU:n maatalousrahastosta, valtiolta ja kunnilta. Otalammen kunnan uimarannan yleishyödyllinen kehittämishanke kuuluu osana kehittämisohjelman toimintalinja kolmeen (3) eli maaseutualueiden elämänlaadun monipuolistamiseen liittyvien toimenpiteiden piiriin. Otalammen kyläseura on julkioikeudellinen yhteisö ja nyt suunniteltu hanke voidaan katsoa kuulua Leader toimintatavan kautta rahoitettavien hankkeiden piiriin. Uimarannan viihtyisyyden lisääminen ja toimintojen uudelleen järjestely sisältyvät niihin toimenpiteisiin, joihin kuuluvat erityisesti kylien kunnostus ja niiden kehittäminen.

Hankerahoitusta on mahdollista saada maaseudun elinkeinoelämän, uusien elinkeinojen sekä tuotantomahdollisuuksien kehittämiseen. Hankkeiden tuki voi olla tietty prosenttiosuus hyväksytyistä kustannuksista. Tuen määrä riippuu toimenpiteestä ja kustannuksista. Tässä tapauksessa kyläyhdistyksellä on mahdollisuus hakea 75% rahoitusta eli hanketukea paikalliselta ELY-keskukselta tai suoraan paikalliselta maaseudun Leader-toimintaryhmältä Ykkösakseli ry:ltä.Haku on jatkuva. Jos tukea aiotaan hakea paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä, tuki haetaan suoraan Ykkösakselilta. Ykkösakseli ry:n linjauksen mukaan tukea voi saada koneista, laitteista ja irtaimiston hankinnasta 60 prosenttia ja rakentamisesta 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Tuki maksetaan jälkikäteen. ja maksatusta haetaan kuittien perusteella.  Kun hakemus liitteineen on käsitelty Leaderissä, niin sieltä se toimitetaan edelleen paikalliseen ELY- keskukseen, jossa tutkitaan että hakemus on täytetty lainmukaisesti ja tehdään maksatuspäätös. Hankesuunnitelma on liitettävä hakemukseen.Maksatushakemus on oltava Elykeskuksella vuoden sisällä.


8. RISKIT JA OLETUKSET
  • Projektin riskinä on vapaaehtoisväen sitoutuminen. Projekti kaipaa kyläyhteisöstä sitoutuneen vetäjän tai porukan, joka hoitaa esimerkiksi tukien hakemisen ja valvoo, että tuet kohdennetaan oikein. Projekti kaipaa myös talkooväkeä kunnostustoimiin ja porukan kasaaminen on vielä epäselvää. Projektin onnistumisen ehtona on EU tuen saaminen. Ilman tukea projektia voi olla vaikea toteuttaa. 
 
 
 Ċ
Tarja Niemeläinen,
7.12.2011 klo 6.28
Comments