TRANG CHỦ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       Khoa Xã Hội có 6 Tổ bộ môn: Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, Tâm Lý - Giáo dục học, Ngữ Văn Khmer, Mỹ Thuật. Khoa có 12 giảng viên, trong đó có 1 tiến sĩ, 1 nghiên cứu sinh, 3 thạc sĩ, 3 cao học và 4
cử nhân.