หน้าแรก


หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม 

 One Vision, One Identity, One Community


ความหมายอันลึกซึ่งของคำขวัญอาเซียน บ่งบอกไส้อย่างชัดเจนถึงการหล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว 
ทั้งวิสัยทัศน์ของกลุ่มอาเซียน เอกลักษณ์ รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของมวลหมูสมาชิกอาเซียนทั้งหลายwebmaster  : Social Study, Religion and Culture
Kuiburiwittaya  school