ประวัติความเป็นมาโดยย่อ


                     โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย ภายใต้มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2503 (ค.ศ.1960) โดย นายแพทย์ดักลาสโอ ค็อบพร็อน (Dr Douglas O Copron, M.D.) และคณะมิชชั่นนารี United Christian Missionary Society (UCMS) ตั้งอยู่ที่บ้านนิเถะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี การก่อตั้งโรงพยาบาล เมื่อเริ่มดำเนินกิจการใหม่ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ของพื้นที่ในยุคสมัยนั้น การให้การรักษาพยาบาลระยะแรกเป็นไปในรูปแบบของคลินิกที่มีบริการผ่าตัดและพักเตียง เน้นงานสาธารณสุขชุมชน ระยะแรกที่เริ่มดำเนินกิจการได้ใช้บริเวณบ้านไม้ของบ้านพักแพทย์เป็นสถานที่ตรวจคนไข้ มีผู้ป่วยในอำเภอสังขละบุรี หมู่บ้านใกล้เคียงและหมู่บ้านที่ห่างไกลมารับบริการเป็นจำนวนมาก ต่อมาได้สร้างตัวอาคารไม้ที่เปิดให้บริการผู้ป่วยโดยตรง และได้ทำการจดทะเบียนเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมชั้น 1 จำนวน 10 เตียงเป็นครั้งแรก เมื่อปลายปี พ.ศ.2504 (ค.ศ.1961)ต่อมาได้มีการโยกย้ายโรงพยาบาลจากบ้านนิเถะมาตั้งอยู่ที่บ้านเวียคะดี้ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2527 (ค.ศ.1984) ตามโครงการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ


                      ปัจจุบัน โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก มีจำนวนเตียงตามจดทะเบียนเพื่อรับผู้ป่วยใน 25 เตียง ให้บริการโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเศรษฐานะ มีผู้มารับบริการทั้งจากฝั่งประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ ภายใต้การบริหารทีมแพทย์ และสหสาขาวิชาชีพ ของ นายแพทย์วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ ผู้ปกครองประณต บุษกรเรืองรัตน์ ผู้จัดการโรงพยาบาล ในปัจจุบัน โรงพยาบาลได้รับความเชื่อไว้วางใจจากผู้รับบริการในการให้บริการในการแพทย์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น
- อายุกรรมทั่วไป  - ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ   - ศัลยกรรมทั่วไป   - ศัลยกรรมทรวงอก   - ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 
                  - ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์   - ศัลยกรรมสำหรับเด็ก   - สูติ-นรีเวชกรรม   - ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร 
               - การตรวจวินิจฉัยด้วยUltrasound with Echocardiography   - เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)   - การตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารผ่านกล้อง 

      

                    ในทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล ยังพร้อมให้บริการสื่อสารโดยล่ามแปลภาษาต่างๆ ที่มีประสบการณ์ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า ภาษากะเหรี่ยง และภาษามอญ ทำให้ผู้รับบริการสามารถมั่นใจในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ส่งผลให้การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลที่ดีและเพื่อสอดรับกับแนวโน้มการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน และแนวโน้มในการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ ในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) คือ ปีปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย จึงได้เปิดให้บริการแผนกใหม่ คือ แผนกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมีทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้และทักษะ และอุปกรณ์เครื่องมือในการบำบัดรักษาพร้อมให้บริการ ตลอดจนทีมกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้พัฒนางานโครงการแสงเทียนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชน ซึ่งเป็นโครงการดูแลเด็กพิการ ซึ่งบริหารโครงการฯ โดยโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่เด็กในโครงการมากยิ่งขึ้น
                    ทางโรงพยาบาลได้ให้ความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการโดยได้มุ่งพัฒนางานบริการต่างๆ สู่ความเป็นเลิศ รวมไปถึงงานด้านการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์คลินิก ร่วมกับสถาบันวิจัยทางการแพทย์ทหาร หรือ สวพท. (Armed Forces Research Institute of Medical Sciences: AFRIMS) อันเป็นโครงการวิจัยเวชศาสตร์เขตร้อนร่วมระหว่างกองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพไทย และโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย ในการพัฒนายาสำหรับโรคมาลาเรีย ไข้หวัดใหญ่ และโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร นับว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านองค์ความรู้วิชาการแพทย์ และทักษะการวิจัย
                    อีกทั้ง ทางโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย ยังมีความร่วมมือโดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในการร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ระดับคลินิกชั้นปีที่ 5 และ 6 และมีโครงการจัดทำความร่วมมืออย่างเป็นทางการในโปรแกรมGlobal HealthInternational Rotation โดยร่วมสอนและเป็นแหล่งฝึกแพทย์ประจำบ้านนานาชาติทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) กับ University of Texas Health Science Center at Houston, USA และแพทย์ประจำบ้านนานาชาติทางกุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) กับ Children’s Hospital Los Angeles (CHLA) และ University of Southern California’s Keck Medical School, USA
New Christian Hospital Conceptual Design: Bird Eye View
                    ต่อมา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย ดำเนินการโครงการพัฒนาโรงพยาบาลคริสเตียนในที่ดินแปลงศูนย์คริสเตียนสังขละบุรี เนื้อที่ตามเอกสารฯ99 ไร่ 3 งาน 65ตารางวา เพื่อเตรียมการโยกย้ายศูนย์การแพทย์จากหมู่บ้านห้วยมาลัย ไปยังตัวอำเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการคมนาคมทุกทิศในพื้นที่ โดยการลงทุนครั้งนี้ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้ระดมทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเครือมูลนิธิฯ และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Government – USG) ผ่านองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (U.S. Agency for International Development: USAID) ในโปรแกรมสถานศึกษาและสถานพยาบาลอเมริกันในต่างประเทศ (American Schools and Hospitals Abroad: ASHA) อีกส่วนหนึ่ง


โดยโรงพยาบาลคริสเตียนแห่งใหม่ในตัวอำเภอสังขละบุรีนี้ ตามโครงการจะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ในระยะที่ 1 และขยายเป็น 100 เตียง ในระยะที่ 2 มีขีดความสามารถเป็นหน่วยบริการตติยภูมิระดับต้น (Tertiary level) จะดำเนินการให้บริการทางการแพทย์ในรูปแบบของศูนย์ความเป็นเลิศ (Centers of Excellence) ในการแพทย์แขนงต่างๆ (ทยอยเปิด) ดังนี้

1.ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป – ระบบทางเดินอาหาร – มะเร็ง                                 7. ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
2.ศัลยกรรมทั่วไป – ระบบทางเดินปัสสาวะ – ระบบประสาทและสมอง             8. ศูนย์ไตและแผนกไตเทียม
3.ศูนย์กุมารเวชกรรม                                                                                  9.ศูนย์ตา หู คอ จมูก
4.ศูนย์สูติ – นรีเวชกรรม                                                                             10.ศูนย์ทันตกรรม
5.ศูนย์ออร์โธปิดิกส์(ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)                                               11.ศูนย์รังสีวินิจฉัยและเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
6.ศูนย์หัวใจ                        เมื่อเปิดให้บริการโดยสมบูรณ์แล้ว อาคารบริการโรงพยาบาลแห่งใหม่จะมีห้องตรวจแพทย์เฉพาะทางสำหรับศูนย์ความเป็นเลิศจำนวนกว่า 10 ห้องห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ ระบบ Positive Pressure และ Laminar Air Flow รวมจำนวน 4 ห้อง ห้องคลอดจำนวน 3 ห้องห้องส่องกล้องวินิจฉัย (Scope Room) จำนวน 1 ห้อง และหออภิบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ/ผู้ป่วยโรคหัวใจ (ICU/CCU) และสำนักงาน/ห้องปฏิบัติการวิจัยเวชศาสตร์เขตร้อนของสถาบันวิจัยทางการแพทย์ทหาร ของกองทัพประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับกองทัพไทย(Armed Forces Research Institute of Medical Sciences: AFRIMS) รวมทั้งงานระบบต่างๆ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล
                        ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างดำเนินการตามกระบวนการขออนุญาตต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะสามารถเปิดให้บริการโรงพยาบาลคริสเตียนแห่งใหม่ในตัวอำเภอสังขละบุรี ใกล้ศูนย์ราชการ ได้ภายในต้นปี พ.ศ.2561 (ค.ศ.2018) และโรงพยาบาลแห่งเดิมในหมู่บ้านห้วยมาลัยก็จะยังเปิดให้บริการเป็นหน่วยบริการทุติยภูมิระดับต้น (กล่าวคือตรวจรักษาผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในขั้นพื้นฐานโดยแพทย์) และในต้นปี พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016) ที่จะถึงนี้ ก็มีโครงการจะเปิดให้บริการคลินิกคริสเตียนที่บ้านพระเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นชุมชนชายแดน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งสองฝั่งประเทศ และสะดวกในการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยอีกด้วย