Protokoll årsmötet 2017

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017 FÖR FÖRENINGEN KVARNBERGSPOJKARNA

Fört den 22 mars kl 18.30 på Kronhusgatan 6 i Göteborg

Närvarande: Gunnel Siösteen, Lena Holm, Göran Stavfeldt, Bengt Hulander, Kenneth Fernström, Bo Idengren, Björn Knöstad, Sven-Erik Davidsson, Pia Rosenquist, Håkan Heestrand och Bengt Andersson.

1.     Mötet öppnades av föreningens ordförande Gunnel Siösteen.

2.     Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

3.     Dagordningen godkändes.

4.     Till mötesordförande valdes Gunnel Siösteen, till mötessekreterare Bengt Andersson och till justerare tillika rösträknare valdes Håkan Heestrand och Björn Knöstad.

5.     Diskuterades frågor som kvarstod från föregående års årsmötesprotokoll. Ett beslut fattades: föreningen skall begära utträde ur Göteborgs hembygdsförbund.

6.     A. En verksamhetsberättelse hade sammanställts av Björn Knöstad och undertecknats av Gunnel Siösteen och Bengt Andersson (se bilaga).

B. Ekonomi. På grund av kassörens sjukdom kunde inte en fullständig ekonomisk genomgång göras.

7.     Revisionsberättelse. Revisorn ansåg det under nuvarande omständigheter svårt att revidera. Han hade dock kunnat se att inga oegentligheter hade förekommit.

8.     På grund av ovanstående hänsköts frågan om ansvarsfrihet för styrelsen till ett extra möte hösten 2017.

9.     Medlemsavgiften för 2018 fastställdes till 50 kr.

10.  Föreningens verksamhetsår är kalenderår (nu = 2017). Årsmöte med årsbokslut och om- och nyval sker i mars året därefter. Följande förslag till om- och nyval gjordes och godtogs av medlemmarna:

11.  Till ordförande valdes Gunnel Siösteen (omval 2017)

12.  Till sekreterare och styrelsesuppleant valdes Bengt Andersson (vald t.o.m. 2017)

13.  Till kassör och ordinarie styrelseledamot omvaldes Kent Synnergren (2017)

14.  Till kassör och ordinarie styrelseledamot och ersättare för Kent Synnergren under dennes sjukdom valdes Sven-Erik Davidsson (2017 och 2018)

15.  Bengt Hulander valdes till ordinarie styrelseledamot (2017 och 2018)

16.  Björn Knöstad valdes till ordinarie styrelseledamot (2017 och 2018)

17.  Håkan Heestrand valdes till ordinarie styrelseledamot (vald t.o.m. 2017)

18.  Göran Stavfeldt valdes till ordinarie styrelseledamot (vald t.o.m. 2017)

19.  Till revisor valdes Lena Holm Andersson (2017 och 2018)

20.  Till revisorssuppleant valdes Bo Idengren (vald t.o.m. 2017)

21.  Till firmatecknare var för sig valdes Gunnel Siösteen, Kent Synnergren och Sven-Erik Davidsson (2017 och 2018)

22.  I föreningskassan har ingått den så kallade ”blomsterfonden” som under senare år har särredovisats. Styrelsens förslag var att ”blomsterfonden” avskaffas och att kvarvarande medel går in i föreningens kassa. I fortsättningen skulle det alltså endast finnas en kassa. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Göran Stavfeldt reserverade sig mpt beslutet.

2 (2)

23.  Vid senaste styrelsemötet diskuterades aktiviteter, såsom intressanta studiebesök på platser i eller med anknytning till Västra Nordstan. Ordföranden hade kontaktat Otterdalska huset och kommit överens om en visning av Medicinhistoriska muséet torsdagen den 6 april kl 18.

24.  Övriga frågor. Ett brev från Per-Eric Stavfeldt hade inkommit med reservationer mot punkterna 2 och 22. Enligt bifogad verksamhetsberättelse ”meddelade Per-Eric Stavfeldt (den 21 september 2016) att han lämnar föreningen”. Detta gör hans reservationer ogiltiga. Ytterligare personer uppges i brevet reservera sig, men fullmakt för dessa saknas.

Per-Eric Stavfeldt är naturligtvis välkommen att återkomma som medlem.

25.  Mötet avslutades med att ordföranden tackade för aktiv medverkan och bjöd in till smörgåstårta och lättöl.

Göteborg den 22 mars 2017

 

 

Bengt Andersson, sekreterare                                                                 Gunnel Siösteen, föreningens ordförande

 

 

Björn Knöstad, justeringsman och ordinarie styrelseledamot

 

 

Håkan Heestrand, justeringsman och ordinarie styrelseledamot

PROTOKOLL

2016-03-23


Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Kvarnbergspojkarna med Damsektion den 23 mars 2016.


NÄRVARANDE

Gunnel Siösteen, ordförande, Ros-Marie Knöstad, hedersordförande och kassör, Pelle Stavfeldt, hedersmedlem och arkivarie, Björn Knöstad, hedersmedlem och sekreterare, Ulla Hulander, hedersmedlem och Kent Synnergren även han hedersmedlem, styrelseledamöterna Göran Stavfeldt och Pia Rosenqvist samt medlemmarna Siv Davidsson, Sven-Erik Davidsson, Lill Hyback, Bengt Andersson, Lena Holm,S Bengt Heinö, Kjell Nyström och Bengt Hulander.


§ 1 MÖTET ÖPPNAS

Föreningens ordförande Gunnel Siösteen hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat. Bengt Andersson, som är ny medlem i föreningen, hälsas särskilt välkommen.


§ 2 ÄR MÖTET STADGEENLIGT UTLYST?

Årsmötet finner att så är fallet.


§ 3 KAN DAGORDNINGEN GODKÄNNAS?

Årsmötet godkänner dagordningen.


§ 4 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, MÖTESSEKRETERARE OCH TVÅ JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE.

Gunnel Siösteen väljs till mötesordförande, Björn Knöstad till mötessekreterare. Ros-Marie Knöstad och Ulla Hulander väljs till justerare och rösträknare.


§ 5 FÖREGÅENDE ÅRS ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Årsmötet går igenom protokollet från årsmötet 2015. Ingen erinran framställs varför protokollet läggs till handlingarna.


§ 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMI

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen, som har delats ut till de närvarande, föranleder inga anmärkningar. De godkänns därför och läggs till handlingarna.


§ 7 REVISIONSBERÄTTELSE

Bengt Hulander läser upp revisionsberättelsen i vilken det föreslås ansvarsfrihet för styrelsen.


§ 8 ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.


§ 10 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR 2016

Gunnel Siösteen omväljs som ordförande för 2016.


§ 11 VAL AV TVÅ ORDINARIE LEDAMÖTER FÖR 2016/2017 OCH FYLLNADSVAL AV EN ORDINARIE LEDAMOT FÖR 2016. NYVAL AV TVÅ ORDINARIE LEDAMÖTER FÖR 2016 OCH NYVAL AV EN SUPPLEANT FÖR 2016/2017


Pelle Stavfeldt och Göran Stavfeldt omväljs som ordinarie ledamöter för åren 2016/2017.  


Vid fyllnadsval nyväljs Björn Knöstad som ordinarie ledamot för 2016 i stället för Pia Rosenqvist som lämnar styrelsen innan hennes mandatperiod går ut.


Kent Synnergren nyväljs som ordinarie ledamot och kassör för 2016. Bengt Hulander nyväljs som ordinarie ledamot för 2016. 


Bengt Andersson nyväljs som suppleant och sekreterare för 2016/2017.


§ 12 VAL AV EN REVISOR FÖR 2016

Sven-Erik Davidsson omväljs som revisor för 2016


§ 13 VAL AV EN REVISORSSUPPLEANT FÖR 2016

Bo Idengren omväljs som revisorssuppleant för 2016.


§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR


A Fortsatt medlemskap i Sveriges Hembygdsförbund och Göteborgs Hembygdsförbund.


Kvarnbergspojkarna är medlem såväl i Sveriges Hembygdsförbund som i Göteborgs Hembygdsförbund. Ett medlemskap i Sveriges Hembygdsförbund innebär fördelar i form av förmånliga försäkringar av fastigheter och annan egendom. Kvarnbergspojkarna har intet av detta. Avgiften till Sveriges Hembygdsförbund uppgår enligt erhållet krav till 520 kr för 2016.


Efter att ha diskuterat frågan beslutar årsmötet att Kvarnbergspojkarna ska lämna Sveriges Hembygdsförbund.


Vad därefter gäller Göteborgs Hembygdsförbund, där avgiften är 200 kr för 2016, beslutar årsmötet att stanna kvar som medlem 2016 och därefter utvärdera medlemskapet vid årsmötet 2017.


B Föreningens 85-årsfest hösten 2016


Årsmötet 2015 beslöt att ordna en 85-årsfest hösten 2016. Årsmötet beslutar därför att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att genomföra festen. Som medlemmar i gruppen väljs Gunnel Siösteen, Kent Synnergren och Lena Holm.


C Vandring i Västra Nordstan


Kjell Nyström berättar att Hyresgästföreningen planerar en vandring i Västra Nordstan den 21 april kl 1830. Vandringen är öppen för alla som bor i Västra Nordstan oavsett medlemskap i Hyresgästföreningen eller inte.


D. Båttur till Lindholmen i vårsolens glans


Kent Synnergren säger att Kvarnbergspojkarna också borde kunna ordna liknande vandringar. Kent

föreslår vidare att Kvarnbergspojkarna ska göra en resa med Älvsnabben till Lindholmen någon gång i maj och äta en bit mat på någon restaurang där. Gunnel åtar sig att titta närmare på hur förslaget kan genomföras.§ 15 MÖTET AVSLUTAS

Eftersom inga övriga frågor anmäls tackar Gunnel deltagarna för visat intress och förklarar sammanträdet avslutat.


Vid protokolletBjörn Knöstad Gunnel Siösteen

sekreterare ordförandeJusteras         JusterasUlla Hulander

Comments