หน้าแรก

ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุตาไก้

คำขวัญของตำบลกุตาไก้

 
“ องค์หินตั้งคู่บ้าน  โครงการพระราชดำริหนองไข่นก
 
ห้วยบังฮวกหล่อเลี้ยง   เสียงจักจั่นกังวาน 
 
สืบสานประเพณีเผ่ากะเลิง”


 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุตาไก้  ประกอบด้วย 3  สถานบริการ คือ   
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุตาไก้       รับผิดชอบ     จำนวน   9  หมู่บ้าน
  • สถานีอนามัยนามะเขือ      รับผิดชอบ     จำนวน  7   หมู่บ้าน 
  • สถานีอนามัยโพนสวาง      รับผิดชอบ      จำนวน   4   หมู่บ้าน