Waa hab ("leesplankje"):

barigii hore waxa loo adeegsanjiray in caruurta lagu baro afka Nederlandka