Welcome to Social Enterprise Leadership Center
 
Kasetsart University
 
 
 ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม 
แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับ
 

ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านผู้นำธุรกิจและซีเอสอาร์

สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งมาเพื่อดำเนินการพัฒนา การบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการ

เพื่อให้มีการบริการงานอย่างมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดธุรกิจที่เป็นรากฐานต่อสังคมไทย มีความความยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตของสังคมไทยที่มีคุณภาพ โดยให้บริการด้านงานวิจัย การฝึกอบรม การจัดทำโครงการ รายงาน ประเมินผล และการสื่อสารทางด้านซีเอสอาร์ และเป็นแหล่งให้ความรู้ รวมทั้งดำเนินการโครงการสนับสนุนผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจ SME ให้เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

 

Airport Management

 

Airport Management หรือหลักสูตรบริหารท่าาอากาศยาน เป็นหนึ่งในหลักสูตรการอบรมของโครงการพัฒนาผู้บริหารด้านการบินของ ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคคลากรด้านการบินของประเทศไทยให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้สามารถบริหารงานด้านการบินได้ตามมาตรฐานสากล โดยเริ่มต้นจากหลักสูตรการบริหารท่าอากาศยาน

 


CSR
 
CSR คือ โครงการพัฒนาการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การของ ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโครงการหลักของทางศูนย์ที่มีเป้าหมายมุ่งสงเสริมให้ องค์การธุรกิจเอกชนและองค์กรของรัฐของประเทศไทยให้เห็นความสำคัญ ประโยชน์ และมีบทบาทในเรื่อง CSR เพื่อก่อให้เกิดการนำไปดำเนินการในองค์กรต่อไปKaset mini MBA in CSR Management

การดำเนินกิจการซีเอสอาร์ในองค์กรกลายเป็นเรื่องธรรมดาในการทำธุรกิจยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตามแม้ว่าองค์กรจะทำดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบแต่ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากสังคมก็ไม่อาจฝืนดำเนินการได้ ปัญหาของคนซีเอสอาร์คือ


SEL Business Incubater

โครงการบ่มเพาะธุรกิจ SEL เป็นหนึ่งในโครงการของศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นศูนย์ส่งเสริมและบ่มเพาะทางด้านธุรกิจ ในการให้คำปรึกษา บริการวิชาการ และดูแลทรัพย์สินทางปัญญา แก่บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งผู้ประกอบการภายนอกที่กำลังจะเริ่มดำเนินธุรกิจ หรือดำเนินธุรกิจมาก่อนหน้า


โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลากรภาครัฐ
 
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจนับว่ามีสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นตัวขับเคลื่อนหลักอันหนึ่งของประเทศ ซึ่งต้องอาศัยบุคคลากรเป็นกำลังหลัก โดยเฉพาะบุคคลากรในระดับบริหารระดับต่าง ๆ ขององค์ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ


Contact

ติดต่อโครงการศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์