Angielski dla początkujących

Niedostępny w edycji wakacyjnej

Przeznaczenie kursu

Kurs Angielski dla początkujących przeznaczony jest dla osób dorosłych, którzy zaczynają nauka języka angielskiego, a także dla tych, którzy w przeszłości uczyli się podstaw języka. Dla osób, którzy mieli wcześniej kontakt z językiem będzie on stanowił swoistą powtórkę, utrwalenie i uporządkowanie poznanego wcześniej materiału.

Kurs został przygotowany w atrakcyjnej formie. Zawiera różnorodne typy zadań, które mają na celu nabycie przez umiejętności samodzielnego uczenia się z wykorzystaniem Internetu. Kursanci odwiedzą wiele stron i anglojęzycznych portali internetowych dzięki czemu będą mogli w ciekawy sposób zapoznać się ze słownictwem, gramatyką czy też elementami kultury krajów anglojęzycznych.

Cele kursu

 • nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu podstawowym pozwalającym na komunikację w różnych sytuacjach życiowych;

 • poznanie i rozwijanie zasobów leksykalno – gramatycznych;

 • rozumienie ze słuchu;

 • rozumienie tekstów pisanych;

 • sformułowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej.

Praca na kursie

Kurs składa się z 10 obowiązkowych modułów, które będą realizowane w postaci 60-godzinnego szkolenia e-learningowego (10 modułów x 6 godzin). W każdym tygodniu kursu uczestnicy realizują temat zawarty w jednym module. Każdy moduł składa się z materiałów szkoleniowych oraz zadań do wykonania, które są następnie sprawdzane i oceniane przez prowadzącego. Jest to 5 stałych punktów do zrealizowania na 6 godzin nauki w tygodniu:

 1. Vocabulary – nauka słownictwa z wybranego działu.

 2. Grammar – ćwiczenia z gramatyki.

 3. Listening and Reading – ćwiczenia ze słuchu i czytania.

 4. Quiz – test sprawdzający poznany materiał

 5. Extra Point - zadanie dodatkowe dla chętnych

Kurs trwa 10 tygodni i prowadzony jest w całości metodą e-learningową na Platformie Moodle.

Tematyka poszczególnych modułów.

 1. Człowiek

 2. Dom

 3. Życie rodzinne i towarzyskie

 4. Praca

 5. Żywienie

 6. Zakupy i usługi

 7. Podróżne i turystyka

 8. Zdrowie i sport

 9. Świat przyrody

 10. Nauka i technika