คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย ๖

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒  ชื่อวิชา  ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓

เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๕  ภาคเรียนที่  ๒

 

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกการฟัง  ดู  พูด  อ่านและเขียน  โดยฟังข้อความจากเรื่องราวและสื่อต่างๆ  ฝึกวิเคราะห์  ประเมินค่า  วิจารณ์  โต้แย้ง  ตีความและประเมินคุณค่า  อ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง  อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ท่องจำบทอาขยานหรือบทประพันธ์ที่ชอบ  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  ตามรูปแบบอักษรไทย  เขียนข้อความให้ถูกต้องตามระดับภาษา เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ  เขียนอธิบาย  ชี้แจง  แสดงความคิดเห็น เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น  สามารถพูดในโอกาสต่าง ๆ  พูดโน้มน้าว 

ศึกษาหลักภาษาที่เกี่ยวกับโครงสร้างของประโยคซับซ้อน  การแต่งโคลงสี่สุภาพ  หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง   คำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  ประเมินความถูกต้องของข้อมูล วิจารณ์เรื่อง  การโต้แย้ง  ตีความและประเมินคุณค่า  หลักการเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทย  ระดับภาษา  การเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ  การเขียนอธิบาย ชี้แจงแสดงความคิดเห็นและโต้แย้ง  การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น  หลักการพูดในโอกาสต่างๆและการพูดโน้มน้าว  การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  ที่ได้อ่าน  ฟัง  ดู  พูดและเขียนได้ถูกต้องชัดเจนสละสลวย  ตรงตามจุดประสงค์  สามารถแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ทั้งการพูดและการเขียน

มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน  การฟังการดู การพูดและการเขียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้