Hyrje

Qëllimi i lëndës:

Qëllimi i lendës  është të njohë studentët me bazat e gjuhës Java, për ti përdorur këto njohuri në  ndërtimin e programeve.


Lënda është e orientuar drejt zhvillimit të aftësive teorike e praktike  në gjuhën Java  për ndërtimin e  aplikacioneve, aplikacioneve grafike apo apleteve

Kohëzgjatja:         2 semestra

Kreditet:              12 krediteStudentët pas përfundimit të kësaj lende do të jenë të aftë:
•  kuptojnë artin e programimit dhe veçanërisht strukturën dhe sintaksën e programeve Java.
• Të ndërtojnë, modifikojnë, kompilojnë, testojnë dhe ekzekutojnë programe Jave dhe aplete.
• Të  kuptojnë dhe të përdorin klasat dhe ndërfaqjet.
• Të ndërtojnë dhe implementojnë alikacione të thjeshta me ndërfaqje për përdoruesit.
• Të kuptojnë dhe të përdorin modelin e delegimit të ngjarjeve në Java.
• Të njihen me komponente të ndryshme  të paketës Swing dhe të dinë kur dhe si ti përdorin ato në aplikacione me ndërfaqje për përdoruesin.
•  kuptojnë dhe  përdorin përjashtimet.
•  kuptojnë mënyrën e trajtimit  skedarëve dhe  njihen  klasat  Java  nevojiten  për implementimin e operacioneve  lexim shkrimit me to.
•  kuptojnë strukturat bazë dhe të avancuara të të dhënave dhe   njihen  klasat që implementojnë këto struktura  Java,  për ti përdorur në aplikacione.
•  mund  ndërtojnë një aplikacion kompleks me shumë klasa.

Vlerësimi:

TestimDetyraProvim


Referenca: