คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์

คําอธิบายรายวิชา
ค 21201 คณิตศาสตร
เพิ่มเติม กลมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 2.0 หนวยกิต
***********************************************************************
ศึกษาฝกทักษะ / กระบวนการในสาระตอไปนี้
    การประยุกต 1รูปเรขาคณิตจํานวนนับ รอยละในชีวิตประจําวัน ปญหาชวนคิดจํานวนและตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานตางๆ การประยุกตเกี่ยวกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลังการคดคิดค ํานวณ โจทยปญหา
การสรางการสรางรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน สรางมุมขนาดตางๆโดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณการแกปญหาการใหเหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรูความคิดทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรครวมทั้งเห็น
คุณคาและเจตนคติที่ดีตอคณิตศาสตรสามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและการประเมินผล ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและทักษะที่ตองการวัด
ผลการเรียนรทูี่คาดหวัง
1. ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณตศาสตร ิ แกปญหาต  างๆ ได
2. ตระหนนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
3. อานและเขียนตัวเลขโรมันได
4. บอกคาของเลขโดดในตวเลขฐานต ั างๆ ที่กําหนดใหได 
5. เขียนตวเลขฐานท ั ี่กําหนดใหเป นตัวเลขฐานตางๆ ได
6. ใชความรูเกี่ยวกับบจํานวนเต็มและเลขยกกําลังในการแกปญหาได  และตระหนกถั ึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
7. ใชการสรางพื้นฐานสรางม  ุมขนาดตางๆ ได
8. ใชการสรางพื้นฐานสรางรูปที่ซับซอนขึ้นไดและใชความรูและทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรแกปญหาตางๆ ได