การหาค่าเฉลี่ย

 

      หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ ผลรวมของค่าสังเกต หรือค่าของตัวอย่างที่ได้จากการสำรวจทุกค่าของข้อมูล แล้วหารด้วยจำนวนตัวอย่างของข้อมูล

ตัวอย่างที่1 เด็ก10 คนมีน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม

ดังนี้  4, 3, 3, 5, 6, 5, 7, 5, 7 และ 8

จงคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักตัวของเด็กกลุ่มนี้

 
 ดังนั้น น้ำหนักตัวเฉลี่ยของเด็กกลุ่มนี้เท่ากับ 5.3 กิโลกรัม

ตัวอย่างที่2 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความสูงของนักเรียน 6 คน เป็นดังนี้ 127 152 148 174 166 และ 157 เซนติเมตร

ดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความสูงเท่ากับ 154 เซนติเมตร

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comments