"นัตถิ ปัญญา สมา อาภา"  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


"