กฏหมาย กฏ เทศบัญญัติ ระเบียบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนดำเนินงาน

แผนอัตรากำลังและการบริหารงานบุคคล

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3)

ประกาศเทศบาลตำบลกุมภวาปี

เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

การติดตามและประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลกุมภวาปี (LPA)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสของเทศบาลตำบลกุมภวาปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ