กฏหมาย กฏ เทศบัญญัติ ระเบียบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.3)