ง30250 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ทำการสอนห้อง ม4/6 ม4/7
คำอธบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


รายวิชา ง30250 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เวลาเรียน 2 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต
ข้อที่
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1
บอกความหมาย ความสำคัญ ประเภท ประวัติ องค์ประกอบ หลักการของคอมพิวเตอร์
 2 สามารถใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Ubuntu ได้
 3 สามารถใช้โปแกรมประยุกต์ OpenOffice Writer สร้า้งชิ้นงานได้
 4สามารถใช้โปแกรมประยุกต์ OpenOffice Calc สร้า้งชิ้นงานได้
 5 สามารถใช้โปแกรมประยุกต์ OpenOffice Impress สร้า้งชิ้นงานได้
 6สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นไ่ด้
 7 ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อมได้คุ้มค่า
 8 ทำงานด้วยความรับผิดชอบตรงต่อเวลา ขยัน ซื้อสัตย์ ประหยัดอดออม มุ่งมั่น
 9 ทำงานด้วยความมุ่งมั่น มีจิตสำนึกที่ดี มีความสุขมีกิจนิสัย มีความรอบคอบในการทำงานจนสำเร็จปลอดภัยและสะอาด


หน้าเว็บย่อย (1): บทเรียนและใบงาน
Comments