ง 21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี1

ภาคเรียนที่ 1/2559

ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนั้น ครูอยากให้นักเรียนที่เรียนกับครูทุกคนแนะนำตัวเองก่อนโดย
กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้คลิ๊กเลย! 
แนะนำวิชาเรียนและวิธีเก็บคะแนนในวิชาเรียน แนะนำเว็บครูและการเข้าสืบค้นเนื้อหารายวิชาบนอินเตอร์เน็ต สมัคร gmail

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
งานเก็บคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
งานเก็บคะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
งานเก็บคะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
งานเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
001 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
002 การทำงานของคอมพิวเตอร์
003 ประเภทของคอมพิวเตอร์
004 บทบาทของคอมพิวเตอร์
005 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

แบบทดสอบเก็บคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
006 ความสำคัญของสารสนเทศ

แบบทดสอบเก็บคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
008 จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

แบบทดสอบเก็บคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้

Comments