เลือกไซต์นี้

  กิจกรรมล่าสุดของไซต์

  กลุ่มสาระการเรียนรู้

  ลิงค์แนะนำ

  ผู้เขียนหน้าเว็บ

  • jesada kittipanukkul
   มิถุนายน 9, 2011

  เจ้าของไซต์

  • jesada kittipanukkul
  • Jesada Kittipa

  ง 21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  ม.1/5,1/6,1/7,1/8

  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

  รายวิชา ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                จำนวน 1.0 หน่วยกิต

  คำอธิบายรายวิชา
      อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์เปรียบเทียบ สรุปเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ บทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคม ประโยชน์โดยใช้เครื่องมือในการทำงาน ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยำ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศการจัดการสารสนเทศ
      ใช้ทักษะกระบวนการทำงาน การทำงานเป็นทีม การเขียนสื่อสาร การสืบค้นข้อมล การประมวลผล และการนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
      เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

   ข้อที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   1 อธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้
   2 อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีได้
   3 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้
   4 สามารถใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรือทำงานในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

  ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ คะแนนและเวลาเรียน

           
           
           
           
           
           
           


  หน้าเว็บย่อย (1): บทเรียนและใบงาน
  Comments