ง 21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ม.1/5,1/6,1/7,1/8

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                จำนวน 1.0 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
    อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์เปรียบเทียบ สรุปเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ บทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคม ประโยชน์โดยใช้เครื่องมือในการทำงาน ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยำ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศการจัดการสารสนเทศ
    ใช้ทักษะกระบวนการทำงาน การทำงานเป็นทีม การเขียนสื่อสาร การสืบค้นข้อมล การประมวลผล และการนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
    เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 ข้อที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 1 อธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้
 2 อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีได้
 3 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้
 4 สามารถใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรือทำงานในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ คะแนนและเวลาเรียน

         
         
         
         
         
         
         


หน้าเว็บย่อย (1): บทเรียนและการบ้าน
Comments