Kế Hoạch Thi

Lưu ý:

- Kế hoạch thi thay có thể thay đổi, do đó sinh viên cần liên tục theo dõi để cập nhật thông tin.

- Lịch thi chi tiết sẽ được thông báo cho sinh viên trước 2-3 tuần của ngày thi trong kế hoạch thi.