ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ

21.        "ห้ามคน"

       ความหมาย ห้ามคนผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

22.        "ห้ามจอดรถ"

         ความหมาย ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า

23.        "ห้ามหยุดรถ"

        ความหมาย ห้ามมิให้หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด

24.        "หยุดตรวจ"

       ความหมาย ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น

25.         "จำกัดความเร็ว"

        ความหมาย ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วดมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น

26.        "ห้ามรถหนักเกินกำหนด"

         ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุก เกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น "ตัน" ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

27.        "ห้ามรถกว้างเกินกำหนด"

        ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น "เมตร" ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

28.         "ห้ามรถสูงเกินกำหนด"

        ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น "เมตร" ตาม จำนวนเลข ในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย

29.        "ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า"

        ความหมาย ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด

30.        "ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย"

       ความหมาย ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว

 

Comments