Βλάβη του ωλένιου ν. στο κανάλι του Guyon σε αθλητή

Γιάννης Σιούτης, Φυσίατρος

Αθλητής 25 ετών παρουσίασε υπαισθησία στην παλαμιαία περιοχή του ωλενίου ν. και αδυναμία απαγωγής των δακτύλων. Καταγράφηκε:

Καθυστέρηση του τελικού κινητικού χρόνου από τον πρώτο ραχιαίο μεσόστεο σε σχέση με τον τελικό  χρόνο από τον απαγωγό του μικρού δακτύλου. Το αίτιο της βλάβης αποδώθηκε στις συχνές κατακορύφους που έκανε ο ασθενής, ρίχνωντας το βάρος του στην παλάμη.

Ας θυμηθούμε σχετικά με την βλάβη στο κανάλι του Guyon

Αιτία:

Τραυματισμός, Γάγγλιο, λίπωμα, ανεύρυσμα, ανατομικές παραλλαγές, μετά από πίεση της περιοχής (ποδήλατο, εργασία, κ.λ.π.).

 

Κλινικά:

Η συμπτωματολογία  εξαρτάται  από  το αν η βλάβη βρίσκεται στο αρχικό ή τελικό τμήμα του καναλιού και από το σε ποιο σημείο διακλαδίζεται  ο  κινητικός κλάδος για τον απαγωγό του μικρού δακτύλου.

    • Συνήθως  πρόκειται  για μεμονωμένη βλάβη του εν τω βάθει κλάδου  με  αποτέλεσμα την παράλυση όλων των μυών εκτός του υποθέναρος [Payan,1969].
    • Διαταραχές αισθητικότητας 4ου και 5ου δακτύλου, ΟΧΙ όμως της ραχιαίας επιφάνειας
    • Αδυναμία απαγωγής των δακτύλων.
    • Σε προχωρημένες περιπτώσεις, ατροφία των μικρών μυών της άκρας χείρας εκτός του θέναρος.

ΗΝΜΓ:

Καθυστέρηση του τελικού κινητικού χρόνου από τον πρώτο ραχιαίο μεσόστεο σε σχέση με τον τελικό  χρόνο από τον απαγωγό του μικρού δακτύλου σε συνδυασμό με μείωση του ύψους και χρονική διασπορά του δυναμικού.

Στην σπάνια περίπτωση προσβολής και του κλάδου του υποθέναρος,  θα καταγράψουμε και από τον απαγωγό του μικρού δακτύλου παθολογικά δεδομένα κατά κανόνα βέβαια λιγότερο αξιοσημείωτα όσον αφορά τη βαρύτητα μεταξύ πρώτου  μεσόστεου  και απαγωγού του μικρού δακτύλου.

Επίσης σπάνια παρατηρείται συμμετοχή (κλινικά  υπολανθάνουσα) του επιπολής κλάδου με μείωση του ύψους του αισθητικού δυναμικού [Hacke,1981].

 


Comments