Regulamin praktyk

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 

I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 w Zespole Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu

 §1. WSTĘP

 a)      Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży.
Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu (1.07.2002). Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy. Praktykant potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie postępowania zgodnie z w/w przepisami, jak i postanowieniami niniejszego regulaminu. Jest więc świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.

b)      Za organizację i nadzór nad zajęciami praktycznymi i praktyką zawodową bezpośrednio z ramienia szkoły odpowiedzialny jest kierownik szkolenia praktycznego, a w miejscu praktyk zakładowy opiekun praktyk.

 § 2. CELE   PRAKTYK  ZAWODOWYCH

 2.1 Cele ogólne:

a) pogłębienie wiadomości nabytych w szkole

b) doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy

c) wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole

d) doskonalenie umiejętności interpersonalnych

e) wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy

f) poszanowanie mienia

 2.2. Działania: przede wszystkim uczeń powinien:

a) znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu

b) obsługiwać podstawowe urządzenie stanowiące wyposażenie techniczne zakładu

c) dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole

d) dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie

e) zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy

f) ocenić jakość wykonanej pracy

g) przestrzegać zasad BHP, przepisów p-poż i ochrony środowiska.

2.3. Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego.

 § 3. OBOWIĄZKI UCZNIA

 

3.1. Przygotowanie do praktyki

 Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:

a) zapoznanie się z informacjami przekazanymi przez kierownika szkolenia praktycznego

b) odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP w miejscu praktyk

c) uaktualnienie pracowniczej książeczki zdrowia /dotyczy uczniów ZSZ/

d) przygotowanie zeszytu zwanego dalej „dzienniczkiem praktyk”

e) wpisanie/wklejenie do dzienniczka praktyk programu, który będzie realizowany podczas praktyki.

3.2. Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej
Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:

a) właściwą postawę i kulturę osobistą

b) poprawny wygląd ze szczególną dbałością o higienę osobistą.

c) właściwy ubiór (patrz: pkt.3.3) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, przestrzeganie czasu pracy

f) dostosowanie się do ustalonego przez zakładowego opiekuna obowiązującego
harmonogramu praktyk

g) rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna

h) systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk

i)  przedkładanie każdego dnia dzienniczka praktyk do kontroli zakładowemu opiekunowi praktyk

 j) uzyskanie pozytywnej oceny wpisanej do dzienniczka praktyk/karty praktyk, na podstawie obecności i egzaminu w formie pisemnej i praktycznej

k) przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk/karty praktyk wraz z wpisaną oceną do kierownika szkolenia praktycznego dokonującego wpisu w dzienniku lekcyjnym.

 3.3. Strój

a) Uczeń technikum powinien zgłosić się na dane stanowisko pracy w odpowiednim stroju, przez co rozumie się:

- kobiety: kostium, spodnie lub bluzka: np. typu koszulowego, gładka, bez odkrytych ramion i głębokiego dekoltu;  spódnica: krój prosty, długość do kolan, buty z pełnymi noskami, płaskie lub na niewielkim obcasie; rajstopy  - całość w stonowanej kolorystyce

- mężczyźni: koszula: gładka, spodnie krój prosty ewentualnie garnitur sportowy; półbuty sznurowane

b) Uczniowie ZSZ:

- strój zgodny z wymogami obowiązującymi w danym zakładzie lub wskazany przez zakładowego opiekuna praktyk

W czasie odbywania praktyk, uczniowie postrzegani są przez klientów firmy jako pracownicy, więc swym zachowaniem, kulturą osobistą i wyglądem kształtują wizerunek firmy.

  3.4 Prowadzenie dzienniczka praktyk

1.Uczniowie odbywający praktykę powinni posiadać:

a)      dzienniczek praktyki

c)      program praktyki

2. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności ćwiczeń.

3. W ostatnim dniu praktyki dzienniczek należy złożyć u zakładowego opiekuna praktyk w celu wystawienia przez niego opinii o pracy i oceny.

 3.5 Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona.
Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:

a) zwolnienie lekarskie wklejone do zeszytu praktyk

b) informacja do pracodawcy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę

c) informacja do szkoły w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę

d) dostarczenie do szkoły kserokopii zwolnienia lekarskiego

Nieobecność na praktykach zawodowych i zajęciach praktycznych musi być odpracowana w terminie i czasie wskazanym przez pracodawcę w porozumieniu ze szkołą.

 

3.6 Zaliczenie praktyki

  1. Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się oceny:

- zakładowego opiekuna praktyki na podstawie przeprowadzonego w ostatnim dniu  praktyk egzaminu i sporządzonego z niego protokołu

- obecności na praktyce

- oceny prowadzenia dzienniczka praktyki.

2.      Ocenę ustala opiekun praktyk na podstawie kryteriów określonych w załączniku nr 1
/ocenianie, klasyfikowanie i promowanie z zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych/.

  1. Ocenianiu podlega:

- stopień umiejętności i wiedzy określony programem praktyk zawodowych,

-       dokumentacja praktyk zawodowych tj. rzetelnie wypełniony dzienniczek.

-       Zakładowy opiekun wpisuje w ostatnim dniu praktyki odbywanej przez
w jego dzienniczku praktyk/karcie praktyk ocenę wraz z uzasadnieniem. Pod uzasadnieniem składa swój podpis oraz umieszcza imienną pieczątkę.

  1. W okresie 7 dni od ukończenia praktyki zawodowej uczeń zobowiązany jest przedstawić osobiście pełną dokumentację kierownikowi szkolenia praktycznego. /dotyczy uczniów technikum/.
  2. W okresie 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej uczeń zobowiązany jest przedstawić kartę z oceną wychowawcy klasy celem wpisania jej do dziennika lekcyjnego i uzyskania klasyfikacji /dotyczy uczniów ZSZ/.
  3. Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuję ocenę niedostateczną.

 3.7  Nie zaliczenie praktyki zawodowej

 Nie zaliczenie praktyki zawodowej następuje w przypadku:

 a)  niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki

 b)  nieobecności nieusprawiedliwionej

 c)  nie odpracowania opuszczonych zajęć

 d)  samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki

 e)  braku wymaganej dokumentacji praktyk

 g)  złamania dyscypliny

 h)  nie podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy

 i)   uzyskania negatywnej oceny

 j)   niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu

 k) niedostarczenie do kierownika szkolenia praktycznego dzienniczka praktyk i oceny.

 

Nie zaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do nie promowania ucznia do klasy programowo wyższej

 

§ 4. OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 Pracodawca ma obowiązek:

a) zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem

b) zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami

c) zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach

d) przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie

e) skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy

f)  przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk

g) zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną

h) przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków

             j) kontrolować zeszyt praktyk i uzupełniać go o uwagi, opinie i spostrzeżenia

 k) zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk

l)  zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi Dyrektor szkoły

         m) utrzymywać kontakt z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły
– kierownikiem szkolenia praktycznego

n) informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.

o) poinformować ucznia o propozycji oceny i uzasadnić ją

p) ocenić praktykę i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia wraz z opinią o praktykancie            w ostatnim dniu trwania praktyk

q) zwrócić uczniowi dzienniczek wraz z oceną, uzasadnieniem i opinią w ostatnim dniu trwania praktyk.

 

 § 5. PRAWA UCZNIA

 W czasie odbywania praktyki uczeń powinien i ma prawo do:

a) zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach

b) zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy

c) wykonywania zadań wynikających z programu praktyk

d) korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków

e) zapoznania z kryteriami oceniania

 f) informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.

g) zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków
i łamania postanowień regulaminu praktyk

h) uzyskania informacji o ocenie z praktyki zawodowej i uzasadnienia jej

i)  uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk/karty praktyk w ostatnim dniu  ich trwania

 j) właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej

 

§ 6. SYTUACJE SZCZEGÓLNE

 a)    Ciąża - potwierdzona zaświadczeniem lekarskim stanowi podstawę do przesunięcia terminu praktyk; na wniosek uczennicy bądź rodziców w przypadku osoby niepełnoletniej przy braku przeciwwskazań (zaświadczenie lekarskie) istnieje możliwość podjęcia decyzji o kontynuowaniu zajęć.

b)       Sytuacje losowe – decyzję o przesunięciu terminu praktyk podejmuje dyrektor

 

§ 7. KRYTERIA OCENIANIA

Ocenę praktyki zawodowej, jej uzasadnienie i opinię o uczniu wystawia opiekun praktyki, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami oceniania. Ocena wraz z uzasadnieniem i opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku praktyk i potwierdzona pieczęcią zakładu oraz podpisem osoby do tego upoważnionej.

     Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia.

- Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji
programu praktyki, na podstawie określonych kryteriów.

- Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu oraz zakresu opanowania przez uczniów umiejętności wynikających ze szczegółowych celów kształcenia.

- Ze względu na charakter zajęć w procesie oceniania dominować będzie obserwacja pracy uczniów oraz ocena efektów tej pracy.

 

   Dokonując oceny pracy uczniów należy uwzględnić:

 - przestrzeganie dyscypliny pracy

 - organizację pracy

 - samodzielność podczas wykonywania pracy

 - jakość wykonywanej pracy

 - postawę zawodową

 

Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę powinna wpisać
w dzienniczku praktyk opinię o pracy ucznia oraz wystawić ocenę końcową.

 

Załącznik nr 1

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie
 z zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych

 

1.      Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie,

2.      W ocenianiu ucznia z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej przyjmuje się następujące
kryteria:

a)      stopień opanowania programowych umiejętności

b)      jakość  pracy

c)      umiejętność łączenia teorii z praktyką

d)      zaangażowanie ucznia w wykonywaną pracę

e)      samodzielność podczas wykonywania pracy

f)        organizowanie stanowiska pracy i wykonywanych czynności

g)      umiejętność pracy w zespole

h)      poszanowanie sprzętu

i)        przestrzeganie dyscypliny pracy

j)        kultura osobista

k)      obecność:

 

6.      Ocena z praktyki zawodowej.
Na ocenę końcową z praktyki zawodu składa się ocena zakładu pracy, w którym uczeń
odbywał praktykę oraz ocena za prowadzoną dokumentację w dzienniczku praktyk.

7.      Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę powinna wpisać w dzienniczku praktyk opinię o pracy ucznia oraz wystawić ocenę końcową.

8.      Oceny klasyfikacyjne śród-semestralne, śródroczne i końcowo-roczne ustala się wg następującej skali:

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

Skrót

Celujący

6

cel

Bardzo dobry

5

bdb

Dobry

4

db

Dostateczny

3

dst

Dopuszczający

2

dop

Niedostateczny

1

ndst

 

 

 

 

 

 

ċ
REGULAMINPRAKTYKZAWODOWYCH.pdf
(360k)
Wioletta Sosnowska,
11 sie 2011, 13:05
Comments