ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490403
รหัส Smis 8 หลัก :
  16012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  490403
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกสำโรงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khoksamrong Witthaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโคกสำโรง
ตำบล :
  คลองเกตุ
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  036441641
โทรสาร :
  036442367
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  turakarn_ks@hotmail.com
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตวงพระจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเกตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.
หน้าเว็บย่อย (1): สถานที่
Comments