District Committee

Home 

Office Bearers 

1.K.N.Sukumaran - State President

Phone

Residence:0492 2266365

Mobile: 9447303395

 

2.K.C.Ali Iqbal - State Executive

 Phone

Residence: 0466 2238069

Mobile: 9447623135


3.P.Venugopalan -State Executive

Phone

School:0492 2224243

Residence: 0492 2222015

Mobile: 9447922823


4.K.Achuthankutty - State Committee

Phone:

Off. 0466 2287859
Residence:0466 2281825

Mobile: 9447421245

 

5.O.Mohandas - State Committee

Phone: Res. 0466 2261105 

Off. 04912544279
Mobile: 9447804836

E Mail: mohandaso@gmail.com


6.K.Remani State Committee

Phone: Residence: 0466 2313946

Office: 0466 2214373

Mobile: 9495201505
7.P.Narayanan - President

 Phone

Residence: 0466 2213242

Mobile: 9447571346

 

8.T.Ramachandran - Vice President

Phone:Off. 0492 4243741

Residence: 0492 4249614

Mobile: 9447837189

 

9.N.P.Komalam- Vice President

 

12

Phone:Office: 0466 2227159

Residence: 0466 2226565

Mobile: 949513576


10.K.Gangadharan - Vice President

11.K.A.Sivadasan - Secretary

 Phone

Residence: 0492 2216207

Mobile: 9447533828


12. P.Krishnadas - Joint secretary

13. C.Mohanan - Joint secretary

14. K.Renukadevi - Joint Secretary

15.M.G.Nimalkumar - Treasurer

 Phone

Residence: 0487 2681720

Mobile: 9446361720


16           K.Prasad              9447381978

17           M.Manikandan 9447622615

18           K.P.Vinod            9847931469

19           K.M.Vasudevan                9447535195

20           V.Indira                9847866497

21           T.Ramakrishnan                9446518089

22           M.Krishnadas    9447368558

23           P.K.Vijayan         9961991345

24           K.B.Sasidharan  9495486649

25           T.K.Vijayan         9947707220

26           P.T.Ankappan    9747558283

27           P.Umadevi          9447938411

28           T.Ramachandran              9447837189

29           P.Sumangala      9605544085

30           Joseph Chacko  9447353649

31           M.Raji   9447698175

32           L.Thomas             9447249817

33           M.Jaya  9496353523

34           K.Prabhakaran  9947766489

35           C.P.Hemachandran         9495250580

36           M.C.Mohanan   9446531789

37           K.Geetha             9496351343

38           M.Chandran       9995082956

39           Lathika .P             9447531678

40           M.Chamikutty   9496352808

41           V.J.Johnson        9446474041

42           P.T.Padmanabhan           9846096530

43           P.P.Shaju             9447946189

44           Jose Abraham   9496353876

45           C.Babu  9495089438

46           P.P.Haridas         9446094391

47           V.Girish                9447347214

48           P.Unnikrishnan 9446727090

49           T.Ravi    9495093084

50           Arumughan        9496292369

51           V.P.Sasikumar   9447340822

52           M.K.Noshadali  9447277064

53           A.Haroon             9496351382

54           V.Krishnanand  9446414146

55           V.Prabhakaran  9645724040

56           V.M.Suma           9846266293

57           E.Balakrishnan   9495356631

58           T.P.Ramankutty                9946847961

59           K.M.Unnikrishnan           9946162339

60           S.Priya  9645095491

61           C.Mohandas      9847360709

62           P.R.Sudha           9495707171

63           P.S.Surendran   9847085953

64           K.Radhadevi       9447334917

65           K.Sivakami          9446354115

66           K.Radharani        8089097528

67           Pradeep G Nair 9447345912

68           M.R.Maheshkumar         9447640350

69           B.Parmeswaran                9496234634

70           G.Jayakumar      9446946258

71           R.Sudevan          9744550459

72           Lalitha B.Menon               9961213296

73           K.A.Joy 9496293586

74           Salim Azees        9446497911

75           K.N.Sukumari    9495562543